ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vapourously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vapourously, -vapourously-

*vapourously* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vapourously (adv.) อย่างระเหยได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vapourously*
Back to top