ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vandalistic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vandalistic, -vandalistic-

*vandalistic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vandalistic (adj.) ซึ่งทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vandalistic*
Back to top