ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*undeniable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น undeniable, -undeniable-

*undeniable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undeniable (adj.) ปฏิเสธไม่ได้ See also: หลีกเลี่ยงไม่ได้, ไม่อาจโต้แย้งได้ Syn. incontrovertible
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have to face the undeniable fact that no matter how much you may be like a human being you are not part of the human gene pool.เราต้องเผชิญความจริงที่ไม่อาจเลี่ยงได้ ว่าแม้คุณจะดูเหมือนมนุษย์มากแค่ไหน แต่คุณก็ไม่มีสายพันธุ์ของมนุษย์อยู่
You know, I think that last caller had some undeniable points.ผมว่าสายที่โทรเข้ามาล่าสุด มีประเด็นที่ปฎิเสธไม่ได้จริงๆ
As a human being, when I see a dolphin looking at me and his eyes tracking me and I lock eyes with that animal, there's a human response that makes it undeniable that I'm connecting with an intelligent being.เราอยู่ในที่โล่ง มีที่ให้เราซ่อนน้อยมาก ไปกันเถอะ
We had undeniable chemistry.เรามีความสัมพันธ์ที่ปฏิเสธไม่ได้
Crassus' wealth is undeniable, yet he but holds the rank of senator.ความรวยของคราซัสเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ เขาเพิ่งจะได้ครองตำแหน่งวุฒิสมาชิกไป
Our pull is as undeniable as ever.แรงดึงดูดของเรา มันต้านทานไม่ได้
Our pull is as undeniable as ever.เราต่างดึงดูดกัน ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้
Just moments ago in this very hallway we captured undeniable proof of the paranormal.เหตุการ์ณเมื่อสักครู่ ที่ทางเดินนี้ เราสามารถจับภาพปรากฎการ์ณผิดปกติ
♪ We're undeniable#เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า#
We need undeniable proof.เราต้องการหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุด
And in the corner to my left, the undeniable champion of this universe and any other universe known or unknown, the mighty Zeus!และในมุมซ้ายของผม แชมป์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสุดยอด ของจักรวาลนี้ รวมทั้งจักรวาลอื่นๆ ที่รู้จัก และไม่รู้จัก
I believe this is undeniable proof that as a country, as a people, we are suitable for full acceptance into the international community.ดิฉันเชื่อว่านี้คือเรื่องที่จะละเลิกไม่ได้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าในฐานะประเทศนึง หรือ ประชาชนคนนึง เราพร้อมที่จะได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศ

*undeniable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确凿[què záo, ㄑㄩㄝˋ ㄗㄠˊ, 确凿 / 確鑿] definite; conclusive; undeniable; authentic

*undeniable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
争えない[あらそえない, arasoenai] (adj-i) (See 争う・あらそう) indisputable; undeniable; unmistakable
争われない[あらそわれない, arasowarenai] (exp,adj-i) indisputable; undeniable; unmistakable
分かり切った[わかりきった, wakarikitta] (exp) obvious; undeniable
動かし難い[うごかしがたい, ugokashigatai] (n) unshakable; immovable; undeniable
否め無い;否めない[いなめない, inamenai] (exp) cannot deny; undeniable; incontrovertible

*undeniable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปฏิเสธไม่ได้[adj.] (patisēt mai) EN: undeniable FR: indéniable
เถียงไม่ได้[adj.] (thīeng mai ) EN: inarguable ; undeniable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *undeniable*
Back to top