ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unapt*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unapt, -unapt-

*unapt* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unapt (adj.) ไม่เหมาะสม See also: ไม่บังควร, ไม่เหมาะ
English-Thai: HOPE Dictionary
unapt(อันแอพทฺ') adj. ไม่เหมาะสม,ไม่บังควร,ไม่เหมาะ,ไม่มีประสิทธิภาพ,เชื่องช้า,อืดอาด., See also: unaptly adv. unaptness n.

*unapt* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้นับถือ[n.] (phūnaptheū) EN: worshipper FR: adorateur [m]
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม[n. exp.] (phūnaptheū ) EN: FR: musulman [m]

*unapt* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungeschicktlichkeit {f}unaptness
ungeeignet {adv}unaptly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unapt*
Back to top