ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*trout*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trout, -trout-

*trout* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trout (sl.) ผู้หญิงที่ไม่มีความน่าดึงดูด
trout (n.) ปลาจำพวกหนึ่งมีลักษณะคล้ายปลาแซลมอน
English-Thai: HOPE Dictionary
trout(เทราทฺ) n.,ปลาจำพวกหนึ่งที่มีจุดแดงตามตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
trout(n) ปลาเทราท์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Barracudas, stingrays, electric eel, trout, hammerheads, piranhas, giant squid, octopi...บาราคูด้าปลากระเบนปลาไหลไฟฟ้า เทร้าท์ ฉลามหัวค้อน ปิรันย่า - ปลาหมึกยักษ์ แมงกะพรุน
And you are new to trout farm.และคุณเป็น คนใหม่ที่ปลาเทราท์ฟาร์ม
Did you say "trout farm"?คุณพูดว่า เทราท์ฟาร์ม
You know, raising baby trout from eggs and releasing them in rivers.คุณก็รู้ลูกปลาเทราท์มา จากไข่และถูกปล่อยมันลงในแม่น้ำ
Entire place used to be trout farm.ทั้งสถานที่ถูกใช้เป็นฟาร์มปลาเทราท์
Someday soon, we will destroy trout farm and all game-pods inside.ซักวันเราจะ ทำลายฟาร์มปลาเทราท์ และเกม-พอดทุกอัน
He was your contact at the trout farm.เขาเป็นผู้ติดต่อ ของคุณที่ฟาร์มปลาเทราท์
I used to wonder how come you never brought any trouts home.ฉันเคยสงสัยว่า ทำไมคุณถึงไม่เอาปลามาฝากที่บ้านบ้างเลย
Yes to the trout, no to the beef au jus.ใช่ สำหรับปลาเทราต์ ไม่เอาบีฟ โอ จูส์
Uh, yes. This Charlie Trout character--อ่ออ นายชาส์ล คนนั้น
Get into Charlie Trout's head.พยายามเข้าไปอยู่ในความคิดของชาส์ลให้ได้
Did you get Charlie Trout's secret in the process?แล้วความลับของฃาลี หละ ถึงไหนแล้ว?

*trout* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guī, ㄍㄨㄟ, 鲑 / 鮭] trout; salmon
[zūn, ㄗㄨㄣ, 鳟 / 鱒] trout; barbel; Taiwan pr. zun4
鲑鱼[guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ, 鲑鱼 / 鮭魚] salmon; trout
尊鱼[zūn yú, ㄗㄨㄣ ㄩˊ, 尊鱼 / 尊魚] trout
鳟鱼[zūn yú, ㄗㄨㄣ ㄩˊ, 鳟鱼 / 鱒魚] trout

*trout* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オショロコマ[, oshorokoma] (n) dolly varden (species of trout, Salvelinus malma, esp. subspecies Salvelinus malma malma) (ain
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei
レイクトラウト;レイク・トラウト[, reikutorauto ; reiku . torauto] (n) lake trout (Salvelinus namaycush)
大事の前の小事[だいじのまえのしょうじ, daijinomaenoshouji] (exp) (id) Lose a fly to catch a trout; small sacrifice in a great cause
損して得取る[そんしてとくとる, sonshitetokutoru] (exp) (id) You must lose a fly to catch a trout
河鱒[かわます, kawamasu] (n) brook trout
腹赤[ハラアカ;はらあか;ハラカ;はらか, haraaka ; haraaka ; haraka ; haraka] (n) (1) (obsc) trout; (2) (はらあか only) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (3) (はらか only) Nibe croaker (Nibea mitsukurii)

*trout* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลาเรนโบว์เทราต์[n. exp.] (plā rēnbō t) EN: rainbow trout FR: truite arc-en-ciel [f]

*trout* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bachforelle {f} [zool.]brook trout

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *trout*
Back to top