ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*triangular*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น triangular, -triangular-

*triangular* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
triangular (adj.) เป็นรูปสามเหลี่ยม
triangular (adj.) มีจำนวนสาม
triangular (adj.) ที่เป็นสามเท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
triangular(ไทรแอง'กิวละ) adj. สามเหลี่ยม,สามมุม, See also: triangularityn., Syn. three-cornered
English-Thai: Nontri Dictionary
triangular(adj) เป็นรูปสามเหลี่ยม,มีสามมุม,สามเส้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
triangular-สามเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
triangular prismปริซึมสามเหลี่ยม, ปริซึมที่มีหน้าที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมอนขวาน (n.) triangular backrest
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This trans-Atlantic trade is called the triangular trade.การแลกเปลี่ยนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนี้เรียกว่าการค้าสามเหลี่ยม
The triangular trade was...การค้าสามเหลี่ยมคือ..
In Vanessa Holden's apartment, the following were discover-- bleach, ammonia, trash bags-- all in a triangular pattern.ในอพาร์ทเม้นท์ของวาเนสซ่า โฮลเด้น เราได้พบ น้ำยาซักฟอก, แอมโมเนีย, ถุงขยะ \ ทั้งหมดวางเป็นรูปสามเหลี่ยม
Also in a triangular pattern.วางเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกัน
The triangular arrangement of the cleaning supplies is interesting.รูปแบบการจัดวางแบบสามเหลี่ยมของ อุปกรณ์ทำความสะอาดนี่น่าสนใจนะ
I've got triangular indentations on this rim.ฉันเห็นรอยฟันปลา บนขอบยางนี้
And, uh, do you see this little triangular curlycue thingie?เอ้อ คุณเห็นรูปสามเหลี่ยมเล็กโค้งๆนี่ไหม
Transitional quadrilateral to triangular tessellation.transitional quadrilateral to triangular tessellation
You need a solid polygonal base and a triangular face to meet at a common point!สามเหลี่ยมพอดีเพื่อเป็นจุดแหลม
The triangular tokens count for Ser Alliser Thorne.อันสามเหลี่ยมให้เซอร์อัลลิเซอร์ ธอร์น
The shape is triangular.รูปร่าง เป็นรูป 3 เหลี่ยมครับ

*triangular* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三棱镜[sān léng jìng, ㄙㄢ ㄌㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, 三棱镜 / 三稜鏡] (triangular) prism
三角柱体[sān jiǎo zhù tǐ, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, 三角柱体 / 三角柱體] triangular prism (math.)
三角锥[sān jiǎo zhuī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, 三角锥 / 三角錐] triangular pyramid (math.)

*triangular* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P)
トリゴニア[, torigonia] (n) Trigonia (genus of triangular clams) (lat
ネオトリゴニア[, neotorigonia] (n) Neotrigonia (genus of triangular clams) (lat
ミカドチョウチョウウオ[, mikadochouchouuo] (n) eastern triangular butterflyfish (Chaetodon baronessa)
三角旗[さんかくき, sankakuki] (n) triangular pennant
三角柱[さんかくちゅう, sankakuchuu] (n) triangular prism
三角錐[さんかくすい, sankakusui] (n) triangular pyramid
八分[はっぷん, happun] (n-t) (1) eight minutes; (n) (2) (See 六体) triangular-swept clerical script (clerical script whose horizontal lines end in a noticable triangular tail)
右払い[みぎはらい, migiharai] (n) in calligraphy, a triangular stroke going from upper left to lower right
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
波磔[はたく, hataku] (n) (See 八分・はっぷん) (of clerical script) horizontal lines ending in a noticable triangular tail
火打ち金;火打金;燧鉄[ひうちがね, hiuchigane] (n) striker (triangular piece of steel used with flint to create sparks)
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap
長音符[ちょうおんぷ, chouonpu] (n) katakana-hiragana prolonged sound mark; macron (indicating a long vowel); circumflex (indicating a long vowel); modifier letter triangular colon (IPA diacritical)

*triangular* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนสามเหลี่ยม[n. exp.] (jamnūan sām) EN: triangular number FR:
แกลบหูหนู[n.] (klaēphūnū) EN: FR: Dendrolobium triangulare ; Dendrolobium lanceolatum ; Dicerma biarticulatum
แกลบหนู[n.] (klaēpnū) EN: FR: Dendrolobium triangulare ; Dendrolobium lanceolatum ; Dicerma biarticulatum
กระดูกอึ่ง[n.] (kradūk-eung) EN: FR: Dendrolobium triangulare ; Dendrolobium lanceolatum ; Dicerma biarticulatum
เมทริกซ์แบบสามเหลี่ยม[n. exp.] (methrik baē) EN: triangular matrix FR: matrice triangulaire [f]
เมทริกซ์แบบสามเหลี่ยมบน[n. exp.] (methrik baē) EN: upper triangular matrix FR: matrice triangulaire supérieure [f]
เมทริกซ์แบบสามเหลี่ยมล่าง[n. exp.] (methrik baē) EN: lower triangular matrix FR: matrice triangulaire inférieure [f]
หมอนขวาน[n.] (mønkhwān) EN: Thai triangle pillow ; triangle pillow ; axe pillow ; triangular axe pillow FR: coussin triangle thaï [m] ; coussin triangulaire thaïlandais [m] ; coussin triangle [m]
ปาล์มสามทาง [n. exp.] (pām sām thā) EN: Tree-sided palm ; Triangular palm ; Triangle palm FR:
แผนภูมิสามเหลี่ยม[n. exp.] (phaēnphūm s) EN: triangular chart ; semiotic triangle FR:
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[n. exp.] (phīramit sā) EN: elongated triangular pyramid FR:
ปริซึมสามเหลี่ยม[n. exp.] (priseum sām) EN: triangular prism FR: prisme triangulaire [m]
ปริซึมสามเหลี่ยมไทรออกเมนต์[n. exp.] (priseum sām) EN: triaugmented triangular prism FR: prisme triangulaire triaugmenté [m]
สามเหลี่ยม[adj.] (sāmlīem) EN: triangular ; deltoid FR: triangulaire

*triangular* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreieckszerlegung {f} [math.]triangular decomposition
Dreiecksbinder {m}triangular truss
Dreikantleiste {f}triangular cleat
Gleisdreieck {n}triangular junction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *triangular*
Back to top