ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tosspot*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tosspot, -tosspot-

*tosspot* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tosspot (n.) คนเมา

*tosspot* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Säufer {m}tosser; tosspot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tosspot*
Back to top