ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*supertanker*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น supertanker, -supertanker-

*supertanker* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supertanker (n.) เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีระวางขับน้ำกว่า 300,000 ตัน Syn. oil tanker
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
KC-135 supertankers had left the area...รุ่น เคซี หนึ่งสามห้า จำนวนสี่ลำ ที่เคลื่อนออกจากพื้นที่
Now, that was a call informing me that while I'd been otherwise engaged, a supertanker on the Thames estuary had been accidently loaded with contaminated crude oil.นั่นเป็นโทรศัพท์ที่แจ้งผม ว่าในระหว่างที่ผมกำลังยุ่ง เรือบรรทุกน้ำมันที่ปากแม่น้ำเทมส์ เกิดความผิดพลาดในการถ่ายน้ำมันดิบ ทำให้มีสิ่งปนเปื้อนผสมเข้าไปด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *supertanker*
Back to top