ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stick together*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stick together, -stick together-

*stick together* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick together (phrv.) ยึดไว้ด้วยกัน See also: ติดไว้ด้วยกัน Syn. cling together
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดกัน (v.) stick together See also: adhere together, cling Syn. เกาะกัน
เกาะกัน (v.) stick together See also: adhere together, cling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# If we stick together we can see it through ## ถ้าเราอยู๋ติดกัน เราจะผ่านมันไปด้วยกัน #
Of course. I mean, we stick together, don't we?แน่อยู่แล้ว ฉันหมายถึงเราเหมือนกันอยุ่แล้ว ใช่มั้ย?
So if we keep moving and stick together we should be fine.เราจะต้องเดินทางกันต่อ และจับกลุ่มกันเข้าไว้ ...เราอาจจะปลอดภัย
We have to stick together now.ไปเถอะ ลูซี่ เราจะไปอยู่ด้วยกันนะ แล้วทุกอย่างจะเรียบร้อย
What is this? Best friends stick together forever?ไหนละ เพื่อนแท้ ย่อมไม่ทิ้งกันไม่ใช่เหรอ
If not, the soil and the cement won't stick together !ไม่อย่างนั้น ดินและซีเมนท์ไม่อาจจะยึดตึดกันได้
Both of you aren't Nam Chul and Nam Sang Nam, why do you both always stick together and bicker all day?นายทั้งสองคนไม่ใช่ Nam Chul และ Nam Sang Nam, ทำไมสองคนตัวติดกันและทะเลาะกันทั้งวัน?
So we'll stick together, swim across as fast as we can.เราจะว่ายตามกันไป ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
Okay. I'll tell you what, you guys stick together this summer, you work on the game, and we are talking back-to-backโอเค จะบอกให้นะ พยายามซ้อมกันเข้าไว้นะ
You're one of us. We stick together as a team. There's strength in numbers.ผมขอถามคำถามคุณก่อนที่เราจะนั่งลงทำให้
Now,look,it's probably best that we stick together. Okay?เดี๋ยว ๆ ตอนนี้เราสองคนไม่ควรอยู่ห่างกัน
No, we stick together. I'm not leaving you here.ไม่นะ เราจะไปด้วยกัน ผมจะไม่ทิ้งคุณไว้ที่นี่

*stick together* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถือพรรคถือพวก[v. exp.] (theū phak t) EN: stick together FR:
ถือพวก[v. exp.] (theū phūak) EN: have a strong party spirit ; be partisan ; stick together FR:
ติดกัน[v. exp.] (tit kan) EN: adjoin ; stick together ; be contiguous FR: adhérer ; s'agglutiner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stick together*
Back to top