ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*spinal cord*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spinal cord, -spinal cord-

*spinal cord* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spinal cord (n.) เส้นประสาทไขสันหลัง Syn. cord
English-Thai: HOPE Dictionary
spinal cordn. ลำไขสันหลังที่เป็นเนื้อเยื่อประสาทในลำกระดูกสันหลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spinal cord; medulla spinalisไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spinal cordไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไขสันหลัง (n.) spinal cord
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this is the, uh... spinal cord. - Uh-huh.นี่คือ กระดูกไขสันหลัง
Once I cut the spinal cord and the sever nerve endings, you won't feel a thing.ถ้าฉันตัดไขสันหลังนาย เส้นประสาทก็จะแยกออกเป็นส่วนๆ นายจะไม่รู้สึกอะไรเลย
Coakley survived. Paramedics indicated spinal cord injury.โคกลีย์รอดมาได้ หมอบอกว่าเขาบาดเจ็บ ที่เส้นประสาทตรงกระดูกสันหลัง
Kid with a tethered spinal cord. I sat up in the middle of the night,ฉันต้องทดสอบเพิ่ม เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
I thought tethered spinal cord, but you're not gonna see it on there.เส้นประสาทไขสันหลังไม่ปกติ มันหายากมาเลยนะ - เขามีประวัติความบกพร่องที่สันหลังหรือเปล่า? - ไม่ค่ะ
One of the threads in his spinal cord is attached to his tailbone.ตามปกติแล้ว เส้นประสาทไขสันหลังจะเป็นอิสระ ในตอนปลาย แต่ด้วยความที่มันติด
Normally the spinal cord is free at the end, but with it attached,ตอนคุณโต มันจะเริ่มดึง ดังนั้นจึง เกิดอาการเจ็บปวดรุนแรง
Mr. Vlin, who sustained a spinal cord injuryคุณลิฟลินได้รับบาดเจ็บที่บริเวณไขสันหลัง...
I went online and did research about the new treatments on spinal cord injuries.ฉันหาข้อมูลในเน็ต เรื่องเส้นประสาทไขสันหลัง
Um... the damage to your spinal cord's pretty severe.เส้นประสาทไขสันหลังของเธอ เสียหายหนักมาก
A wolf would have gone for the throat or the spinal cord with its teeth.ถ้าเป็นหมาป่าจะต้อง จัดการลำคอหรือคอหอยเหยื่อด้วยฟัน
Rip out the spinal cord, but the best you could hope for is paralysis or death.ถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะแค่ พิการ ไม่ก็ ตาย

*spinal cord* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脊髄[せきずい, sekizui] (n,adj-no) spinal cord; (P)
脊髄腫瘍[せきずいしゅよう, sekizuishuyou] (n) spinal cord tumour; spinal cord neoplasm; spinal tumour
軟膜[なんまく, nanmaku] (n,adj-no) pia mater (membranes surrounding the brain and spinal cord)
頚髄;頸髄[けいずい, keizui] (n) cervical spinal cord; cervical cord

*spinal cord* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไขสันหลัง[n.] (khaisanlang) EN: spinal cord FR: moelle épinière [f]

*spinal cord* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückenmark {n} [anat.]spinal cord; medulla

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *spinal cord*
Back to top