ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*skein*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น skein, -skein-

*skein* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skein (n.) กลุ่มด้ายที่พันกันยุ่งเหยิง
English-Thai: HOPE Dictionary
skein(สเคน) n. กลุ่มด้าย,กลุ่มใยไหม,ไจด้าย,ไจไหม,เข็ดด้าย,เข็ดไหม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,กลุ่มด้ายที่ยุ่งเหยิง, Syn. hank,coil
English-Thai: Nontri Dictionary
skein(n) ไจไหม,กลุ่มด้าย,ความยุ่งเหยิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไจ (n.) skein of of yarn/thread See also: hank

*skein* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱麻[luàn má, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, 乱麻 / 亂麻] lit. tangled skein; in a tremendous muddle; confused
[liǔ, ㄌㄧㄡˇ, 绺 / 綹] skein; tuft; lock

*skein* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
綛;桛[かせ, kase] (n) (1) (uk) hank; skein; reel; (2) (uk) (abbr) (See かせ糸・かせいと) reeled thread

*skein* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไจ[n.] (jai) EN: ball of thread ; skein FR:
เข็ด[X] (khet) EN: skein FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: [classif.: reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons] FR: [classif. : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *skein*
Back to top