ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*shut up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shut up, -shut up-

*shut up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shut up (phrv.) ปิดให้แน่น
shut upon (phrv.) ปิดทับ See also: ปิดบน Syn. close on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้ามพูด (v.) shut up See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied
เย็บปาก (v.) shut up See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied Syn. ห้ามพูด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You shut up when I talk to my boy, understand?คุณช่วยหุบปากตอนที่ฉันพูดกับลูกชายฉันด้วย เข้าใจไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, shut up, stupid. Give me a second!เฮ้ ปิด โง่ ให้ฉัน ที่สอง!
Will you shut up? We're doing our best.เงียบได้ไหม พวกเราทำดีที่สุดแล้ว
All right. Shut up! Just shut up!เอาล่ะ เงียบได้แล้ว!
I don't shut up, I grow up. And when I look at you, I throw up.ฉันไม่หยุด ฉันโตแล้ว เวลาฉันเห็นหน้าแก ฉันจะอ้วกว่ะ
Will you just shut up and kiss me, okay?คุณจะเพียงแค่ปิดขึ้นและจูบฉันโอเค?
So she says, "Shut up! You're always talking. "เธอเลยพูดว่า, "หุบปาก พูดมากไปละ"
Up, shut up! Go on, get on now. Go, go, go.หุบปากเดี๋ยวนี้นะ ไป ไปกันได้แล้ว เร็ว เร็ว
Shut up, Smiley! Shut up. Smiley, down.หุบปาก สไมล์ลีย์ หุบปาก สไมล์ลีย์ หมอบลง
Oh, will you shut up about the damn Swiss?นายหยุดพล่ามถึงไอ้สวิสได้ยัง?
Everybody shut up. My boy's on TV.ทุกคนเงียบ เด็ก ๆ ของฉันลอกทีวี
(Whispers) Shut up, man. Shut up.(กระซิบ) หุบปากมนุษย์ หุบปาก
Out! Just shut up and get out.ออกไป ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ออกไป

*shut up* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住口[zhù kǒu, ㄓㄨˋ ㄎㄡˇ, 住口] shut up; shut your mouth; stop talking
少啰唆[shǎo luō suō, ㄕㄠˇ ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ, 少啰唆 / 少囉唆] Shut up!; Stop grumbling!; Give me a break!
闭嘴[bì zuǐ, ㄅㄧˋ ㄗㄨㄟˇ, 闭嘴 / 閉嘴] Shut up!; same as 閉上嘴巴|闭上嘴巴
闭上嘴巴[bì shang zuǐ bā, ㄅㄧˋ ㄕㄤ˙ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ, 闭上嘴巴 / 閉上嘴巴] Shut up!

*shut up* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away)
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!"
口にチャック[くちにチャック, kuchini chakku] (exp) (col) (See チャック) zip it (when used to others); I'll shut up (when used by oneself); button (one's) lips; lit
口を噤む[くちをつぐむ, kuchiwotsugumu] (v5m,exp) to hold one's tongue; to shut up
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P)
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
家を畳む[いえをたたむ, iewotatamu] (exp,v5m) to shut up one's house
押し込める;押込める[おしこめる, oshikomeru] (v1,vt) to shut up; to imprison
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P)
閉じ込める;閉じこめる;閉込める[とじこめる, tojikomeru] (v1,vt) to lock up; to shut up; to imprison

*shut up* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุบปาก[v.] (huppāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; shut up ; keep quiet FR: clouer le bec
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain ; quarantine FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; detain ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up FR: enfermer ; incarcérer ; confiner ; détenir
หยุดพูดเสียที[v. exp.] (yut phūt sī) EN: shut up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *shut up*
Back to top