ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scaremonger*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scaremonger, -scaremonger-

*scaremonger* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scaremonger (n.) ผู้ปล่อยข่าวที่น่าตกใจ See also: คนปล่อยข่าว, ผู้ให้ข่าวลือ Syn. alarmist
scaremongering (n.) การปล่อยข่าวที่น่าตกใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
scaremonger(สแคร์'มังเกอะ) n.ผู้ปล่อยข่าวที่ทำให้คนตกอกตกใจ, See also: scaremongering n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scaremonger*
Back to top