ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*recourse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น recourse, -recourse-

*recourse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forecourse (n.) ใบเรือล่างสุดบนเสากระโดงเรือ (ขึงเป็นสี่เหลี่ยม)
recourse (n.) การขอความช่วยเหลือ See also: การพึ่งพาอาศัย Syn. resort
English-Thai: HOPE Dictionary
recourse(รีคอร์ส',รี'คอร์ส) n. การขอความช่วยเหลือ,การหันไปพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือ,สิทธิไล่เบี้ย,สิ่งที่หันไปขอความช่วยเหลือ, Syn. resource,resort
English-Thai: Nontri Dictionary
recourse(n) การพึ่งพา,การขอความช่วยเหลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recourseไล่เบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Often the only recourse for a serious injury was amputation.เราเชื่อในบุคคล ที่บัญชาเราเท่านั้น
How can growing worldwide demand be satisfied without recourse to concentration camp-style cattle farms?ทำอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการ โดยไม่ต้องพึ่งพาฟาร์มสัตว์แบบเก่าๆ
If corporate sees that, they will have no recourse but to do the efficient thing and promote me out of this hellhole.ถ้าทางบริษัทเห็นว่าเป็นเช่นนั้น เขาจะไม่มีการช่วยเหลือ แต่การจะทำให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ฉัน ออกไปจากหลุมนรกนี่
I mean,first this Darren Ripley guy takes his money, but he couldn't find any recourse for that.อย่างแรก ดาเรน รีปลีย์ คนที่เอาเงินของเขาไป แต่เขาไม่ได้ต้องการมันคืน
They have no recourse to stop me.เพื่อไม่ให้คุณทำเรื่องแบบนี้อีก
The only recourse you really have is if you can prove that Cece wasn't of sound mind when she changed her will.แหล่งข่าวที่คุณมีอยุ่อย่างเดียว ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าซีซีจิตปกติดี เมื่อเราเปลี่ยนพินัยกรรมเธอ
Do we have any recourse to recover the money?มีวิธีที่จะได้เงินคืนกลับมามั้ย?
With no legal recourse whatsoever.ไม่ม การขอความช่วยเหลือทางกฎหมายใด ๆ .
When a man like that can demand a bribe out in the open, with no fear of recourse, we're headed for a dangerous time.เมื่อชายคนหนึ่งที่ต้องการที่สามารถเรียกร้อง สินบนออกในการเปิด, ด้วยความกลัวของการขอความช่วยเหลือไม่ เรากำลังมุ่งหน้าไปยัง สำหรับช่วงเวลาที่อันตราย
Refuse, and I will have no recourse but to court martial you, and you will spend the duration of the war in a military prison.ปฏิเสธและฉันจะไม่ขอความ ช่วยเหลือ แต่ศาลทหารคุณ และคุณจะใช้จ่ายในช่วง ระยะเวลาของสงครามในคุกทหาร
We have no recourse but to surrender.เราไม่มีทางเลือก แต่ต้องยอม จำนน
Then we only have one recourse.งั้นเรามีเพียงหนึ่งตัวช่วย

*recourse* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวัล[n. exp.] (āwan) EN: recourse guarantee ; aval FR: aval [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *recourse*
Back to top