ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*real estate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น real estate, -real estate-

*real estate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
real estate (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. lands, real property
real estate agent (n.) คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน Syn. realtor
English-Thai: HOPE Dictionary
real estate(รี'เอิล-,รีล-) ทรัพย์สิน (โดยเฉพาะที่ดิน) ,ที่ดินและโรงเรียน, See also: real-estate adj., Syn. property,real property
English-Thai: Nontri Dictionary
REAL real estate(n) ที่ดินและโรงเรือน,ทรัพย์สิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
real estateอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Real estate agentsนายหน้าขายที่ดิน [TU Subject Heading]
Timesharing (Real estate)ไทม์แชริ่ง (อสังหาริมทรัพย์) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. A bunch of real estate for sale at closeout prices, man.เจอสิ บ้านร้าง ขายแบบหั่นราคาเต็มไปหมด
Ain't got no real estate or jewelry or gold mines to hang me upไม่ต้องมีที่อยู่ หรือเครื่องประดับ ไม่มีทอง แร่มาผูกมันฉัน
The real estate values plummeted, and the town nearly went bankrupt.ค่าอสังหาริมทรัพย์ดิ่ง และเมืองที่เกือบล้มละลาย
And my mom sells real estate. Part-time.และแม่ฉันค้าอสังหาริมทรัพย์ พาร์ทไทม์
You know, if the Lomans had let me represent them instead of the Real Estate King, that house would never have sat on the market for six months.รู้มั้ยถ้าโลแมนให้ชั้นขายแทนเรียล เอสเทท คิง บ้านนั่นจะขายออกตั้งแต่ 6 เดือนที่แล้วนู่น
I mean, your firm... is hands-down the Rolls-Royce of local real estate firms, and your personal sales record is...ฉันหมายถึง คุณดูประสบความสำเร็จมาก กับธุรกิจจนแทบจะถอยโรลซ์-รอยซ์ได้ง่ายๆ และสถิติการขายของคุณมันช่าง...
Probably out fucking that dorky Prince of Real Estate asshole.คงเอาอยู่กับเจ้าชายเรียล เอสเทท นั่นล่ะมั้ง
We'll let her understand it gradually. Maybe do some real estate shopping--ค่อยๆ อธิบายให้เธอเข้าใจ อาจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แถวนั้นไปด้วย
Your real estate took a bad turn and it's worth nothing.อสังหาริมทรัพย์ของคุณก็กำลังแย่ มันกำลังจะไม่มีค่า
There's a whole lot of real estate in between here and the outside walls.จะได้ออกไปเจออิสรภาพนอกกำแพงนั่นซักที
There's a whole lot of real estate in between here and the outside walls.มันยังมีส่วนที่ห่างมากจากพื้นดินตรงนี้กับกำแพง
In my residency, you were picking out real estate. I'd go to your house you'd have the entire town in your house to meet me.คุณก็มัวมองหาทำเลดีๆ พอชั้นจะไปบ้านคุณ ...คุณก็คงจะต้องได้ที่ดินยทั้งหมดซะก่อน ถึงจะมาพบชั้นได้

*real estate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, 不动产 / 不動產] real estate; immovable property; immovables
房产[fáng chǎn, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ, 房产 / 房產] real estate; the property market (e.g. houses)
房地产[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, 房地产 / 房地產] real estate

*real estate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不動産屋[ふどうさんや, fudousanya] (n) real estate agent; realtor; (P)
不動産業者[ふどうさんぎょうしゃ, fudousangyousha] (n) real estate agent; realtor
不動産鑑定[ふどうさんかんてい, fudousankantei] (n) real estate appraisal
不在投資家[ふざいとうしか, fuzaitoushika] (n) absentee investor (e.g. in real estate)
固定資産税[こていしさんぜい, koteishisanzei] (n) real estate tax; fixed assets tax; property tax; rates
差配人[さはいにん, sahainin] (n) real estate agent; landlord

*real estate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārima) EN: real estate ; real property ; immovable property ; immovables ; landed property FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børikān dān) EN: real estate services FR:
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asa) EN: real estate agent ; estate agency ; realtor FR:
โฉนด[n.] (chanōt) EN: title deed ; real estate title deed ; chanote FR: titre de propriété [m]
การเล่นที่ดิน[n. exp.] (kān len thī) EN: real estate venture FR:
นายหน้าขายที่ดิน[n. exp.] (nāinā khāi ) EN: real estate broker FR:
ภาษีอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (phāsī asang) EN: real estate tax FR:
ภาษีบำรุงท้องที่[n. exp.] (phāsī bamru) EN: land tax ; real estate tax ; property tax ; local maintenance tax FR: taxe foncière [f] ; impôt foncier [f]
ซื้อหาอสังหาริมทรัพย์[v. exp.] (seūhā asang) EN: purchase real estate FR:
สิ่งปลูกสร้าง[n.] (singplūksān) EN: construction ; buildings ; real estate development FR:
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (sūn khømūn ) EN: Real Estate Information Center (REIC) FR:
ทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (thabīen thī) EN: land register ; real estate register FR:
ที่[n.] (thī) EN: land ; soil ; real estate FR: terrain [m]
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (thurakit as) EN: real estate business FR:

*real estate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Immobilienfonds {pl}real estate investment trust
Immobiliengesellschaft {f}real estate company
Immobilienhandel {m}real estate business

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *real estate*
Back to top