ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*randomly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น randomly, -randomly-

*randomly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
randomly (adv.) อย่างไร้แบบแผน Syn. incoherently
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's search randomly for calls made from this areaตรวจสอบโทรศัพท์ทุกเครื่องในเขตนี้
Oh, food security's very tight, incognito purchases, randomly selected stores.แต่วันท่านประธานาธิปดีมีโคสลอร์ กับซี่โครงรมควัน
So she would just randomly click buttons, until the TV was snarled into some unmanageable condition.เธอได้แต่ กดมั่วไปเรื่อย จนกระทั่งทีวี มันทนไม่ไหว จนเจ๊งไปแล้ว
We can do it randomly and repeatedly.ไม่ต้องเรียงตามลำดับ แต่ทำซ้ำและถี่ๆ
I thought "M" was randomly assigned. I had no idea it stood for--ตอนแรกผมคิดว่าชื่อ 'M' ถูกกำหนดให้แบบสุ่ม ไม่นึกว่าจะใช้เป็นอักษรแทน...
But you can't just cover the pills and then randomly decide to stop.แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวยา และฤทธิ์ของยาที่ลดลงจนหมด
And You Showing Up Here Randomly Doesn'T Make Figuring That Out Any Easier.และคุณก็เข้า้มาในชีวิตผม
Oh, sometimes they randomly pick a lucky viewer to be on the show.โอ้ บางที เค้าจะสุ่มเลือก เพื่อจะหาผู้โชคดีออกรายการ
Let's say totally randomly old Dougie, you know, you guys ran into each other and he asked you out to dinner to catch up on old times?ก็แค่พูดนะ แค่สมมุตินะ มุขเดิมๆ พี่ 2 คน เดินชนกัน
The log-on for his computer was a randomly selected word from a piece of Vogon poetry.เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน มันจะสุ่มเลือกคำ จากส่วนหนึ่งของบทกวีโวกอน
What if they just randomly crossed paths?What if they just randomly crossed paths?
We're into dozens of randomly associated cells.เราสุ่มเชื่อมโยงเบอร์มือถือได้เป็นโหล

*randomly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱动[luàn dòng, ㄌㄨㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, 乱动 / 亂動] to fiddle with; to tamper with; to meddle with; to move randomly; to flail about
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, 偶然] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly

*randomly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go)
繽紛[ひんぷん, hinpun] (adj-t,adv-to) (1) jumbled; in disarray; (2) scattered randomly about (small items)
通り魔[とおりま, toorima] (n) (1) random attacker, e.g. person who randomly attacks people on the street; slasher; (2) (original meaning) demon who brings misfortune to houses or people he passes by

*randomly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุ่ม[adv.] (sum) EN: at random ; randomly FR: au hasard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *randomly*
Back to top