ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*put on airs*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น put on airs, -put on airs-

*put on airs* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put on airs (phrv.) วางโต See also: อวดอ้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำเบ่ง (v.) put on airs See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม
ปั้นยศ (v.) put on airs Syn. วางอำนาจ
ยโสโอหัง (v.) put on airs See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious Syn. วางท่า, จองหอง, วางก้าม
วางก้าม (v.) put on airs See also: swagger, show off, act in a boastful way Syn. วางโต
วางท่า (v.) put on airs See also: put on an affected pose, assume affectedly Syn. ไว้ยศ
วางฟอร์ม (v.) put on airs See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly Syn. วางท่า
วางมาด (v.) put on airs See also: be pretentious, be stuck-up Syn. วางท่า
วางมาด (v.) put on airs See also: be arrogant Syn. วางท่า, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก
เก๊ก (v.) put on airs See also: be pretentious, be stuck-up Syn. วางท่า, วางมาด
เต๊ะ (v.) put on airs See also: be arrogant Syn. วางท่า, วางมาด, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก
เต๊ะจุ๊ย (adv.) put on airs See also: be pretentious, be stuck-up, give oneself airs Syn. เต๊ะ, วางท่า, เต๊ะท่า
เต๊ะท่า (v.) put on airs See also: swagger Syn. เต๊ะจุ๊ย, วางท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They said I put on airs and graces and acted like I was the Queen of England.หาว่าฉันทำตัวเป็นไฮโซ ทำอย่างกับว่าฉันเป็นราชินีอังกฤษ

*put on airs* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆架子[bǎi jià zǐ, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚˋ ㄗˇ, 摆架子 / 擺架子] put on airs; assume great airs

*put on airs* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly
振る[ぶる, buru] (suf,v5r) (1) assuming the air of ...; behaving like ...; (v5r) (2) (col) to put on airs; to be self-important
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P)
見栄を張る;見栄をはる;見えをはる;見えを張る[みえをはる, miewoharu] (exp,v5r) to be pretentious; to put on airs

*put on airs* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุยฉาย[v.] (chuichāi) EN: walk with affected grace ; put on airs FR:
แดะแด๋[v. exp.] (dae daē) EN: be affected ; affect manners ; put on airs FR:
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
เก๊ก[v.] (kek) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up FR:
ปั้นยศ[v.] (panyot) EN: put on airs FR:
เต๊ะ[v.] (te) EN: to give oneself airs ; act big ; put on airs FR: bomber le torse ; plastronner (fig.) ; parader ; poser ; frimer (fam.) ; se donner des airs
เต๊ะ จุ๊ย[v. exp.] (te jui) EN: to give oneself airs ; act big ; put on airs FR:
เต๊ะท่า[v. exp.] (te thā) EN: put on airs FR:
อวดดี[v.] (ūatdī) EN: show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: prendre des airs supérieurs
ไว้ท่า[v. exp.] (waithā) EN: act dignified ; put on airs ; act big FR:
วางฟอร์ม[v. exp.] (wāng føm) EN: put on airs FR:
วางก้าม[v.] (wāngkām) EN: put on airs ; swagger ; throw one's weight around ; act like a big shot FR: se conduire de façon arrogante
วางมาด[v.] (wāngmāt) EN: put on airs ; show off ; act big ; pose FR:
วางปุ่ม[v.] (wāngpum) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *put on airs*
Back to top