ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*presupposition*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น presupposition, -presupposition-

*presupposition* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presupposition (n.) สมมุติฐาน See also: ข้อสันนิษฐาน Syn. assumption
English-Thai: Nontri Dictionary
presupposition(n) ข้อสมมุติ,การแสดง,การคาดคะเนล่วงหน้า

*presupposition* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Voraussetzung {f}presupposition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *presupposition*
Back to top