ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pomelo*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pomelo, -pomelo-

*pomelo* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pomelo (n.) ส้มโอ
English-Thai: HOPE Dictionary
pomelo(พอม'มะโล) n. ส้มโอ, Syn. grapefruit
English-Thai: Nontri Dictionary
pomelo(n) ส้มโอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส้มโอ (n.) pomelo

*pomelo* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòu, ㄧㄡˋ, 柚] pomelo; shaddock
柚子[yòu zi, ㄧㄡˋ ㄗ˙, 柚子] pomelo; shaddock

*pomelo* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スウィーティ;スイーティー[, suui-tei ; sui-tei-] (n) sweetie (sweet green-skinned citrus; cross between a grapefruit and a pomelo); oroblanco
文旦;文橙[ぶんたん, buntan] (n) (See ザボン) shaddock; pomelo
甘夏[あまなつ, amanatsu] (n) {food} sweet (variety of) Watson pomelo
甘夏柑[あまなつかん, amanatsukan] (n) {food} (See 甘夏蜜柑) sweet (variety of) Watson pomelo
甘夏蜜柑[あまなつみかん, amanatsumikan] (n) (See 甘夏柑) sweet form of Watson pomelo (Citrus natsudaidai f. kawanonatsudaidai)

*pomelo* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำส้มโอ[n. exp.] (nām som-ō) EN: FR: jus de pomélo [m] ; jus de pomelo [m]
โอ[n.] (ō) EN: pomelo FR: pomélo [m]
ส้มโอ[n. exp.] (som ō) EN: grapefruit ; pomelo ; pummelo FR: pomélo [m] ; pomelo [m] ; pamplemousse [m] (abusif) ; grape-fruit [m] ; chadègue (rég.)
ส้มโอทองดี[n. exp.] (som-ō thøng) EN: Thong Dee pomelo FR:
ยำส้มโอ[n. exp.] (yam som ō) EN: Thai pomelo salad FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pomelo*
Back to top