ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*penal code*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น penal code, -penal code-

*penal code* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penal code (n.) ประมวลกฎหมายอาญา Syn. civil code, enactment
English-Thai: HOPE Dictionary
penal coden. ประมวลกฎหมายอาญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
penal codeประมวลกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Under Article 41 of the penal code, those under fourteen years of age... are not liable for their crimes.ภายใต้มาตรา 41 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ระบุว่า ผู้ใดอายุต่ำกว่า 14 ปี ไม่ต้องรับผิดทางอาญา
Boy with the red tricycle, girl with the straight hair it is illegal to leave items after hours per Indiana penal code 35-45, section 3.ผู้ชายที่มีสามล้อแดง กับผู้หญิงผมตรง ผิดกฎหมายถ้าทิ้งของ หลังเวลาปิด ตามประมวลกฎหมายอินเดียน่า 35/45 มาตรา 3
Max da Costa, violation of Penal Code 2219. Today at bus stop 34-B.แม็กซ์ดาคอสตา, ละเมิด ประมวลกฎหมายอาญา 2219.101.1 วันนี้ที่ป้ายรถเมล์ 34-B.
Because, uh, y-you're both in clear violation of penal code 8.14.เพราะ เอ่อ พวกนายกระทำการฝ่าฝืน ตามกฎหมายอาญามาตรา 8.14
I can't supercede the penal code.ฉันไม่สามารถหักล้างประมวลกฏหมายอาญาได้ คุณก็จับเขาขังเดี่ยวได้แล้วนี่
You are in violation of the penal code.พวกคุณทั้หมดถูกจับแล้ว ฐานระเมิดกฏหมายข้อ..

*penal code* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑法[けいほう, keihou] (n,adj-no) criminal law; penal code; (P)

*penal code* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การใช้กฎหมายอาญา[n. exp.] (kān chai ko) EN: application of the penal code ; application of penal laws FR: application du code pénal [m]
กฎนิคหกรรม[n. exp.] (kot nikkhah) EN: Sangha rules of disciplinary actions ; penal code of the Buddhist Order FR:
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา[n. prop.] (Phrarātchab) EN: Act Promulgating the Penal Code FR:
ประมวลกฎหมายอาญา[n. exp.] (pramūankotm) EN: Penal Code ; Criminal Code FR: code pénal [m]

*penal code* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strafgesetzbuch {n} (StGB)penal code; criminal code

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *penal code*
Back to top