ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*paramedic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น paramedic, -paramedic-

*paramedic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paramedic (n.) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ Syn. ambulanceman, medical attendant
paramedical (adj.) เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์
English-Thai: HOPE Dictionary
paramedic(แพ'ระเมดดิค) n. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์,เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paramedicบุคลากรการแพทย์ (ที่ไม่ใช่แพทย์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've been monitoring all admissions... through police and paramedic channels.ทางเรามีจอมอนิเตอร์ไว้ตรวจสอบคนไข้ทุกคน ที่เข้ามาในโรงพยาบาล
I told the paramedics I wrapped my hands in my jacket when I pulled him out.ผมแกล้งบอกหมอไปว่าผมใช้เสื้อแจ็คเกจพันมือเอาไว้
Blue paramedics! Officer down!หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ
We need a paramedic! He had multiple stab wounds.พวกเราต้องการแพทย์ด่วน เขาถูกแทงได้รับบาดเจ็บหลายแผลมาก
I'll be calling the paramedics in about 2 and half to 3 minutes.ฉันต้องโทรแจ้งรถพยาบาลฉุกเฉิน ในอีกประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
I lay there for 10 minutes before the paramedics came, dad, 10 minutes.- I lay there for 10 minutes before the paramedics came, dad, 10 minutes.
Look, i didn't need you to play the paramedic, fish stick, all right ?นี่ ฉันไม่ได้ถามให้นายเล่นเป็นพาราเมดิค(ที่อยู่ประจำรถโรงบาล)น่ะนายปลาแท่ง เข้าใจไหม?
Send paramedics to the Crescent City Bridge.Can you stiII drive?
We need paramedics in here right away.เราต้องการหมอที่นี่ด่วนเลย
I-I gave her CPR until the paramedics arrived, but it was too late.จนหน่วยพยาบาลมาถึง, แต่มันสายเกินไป.
You'll need a paramedic, not me.งั้นเธอก็ต้องใช้หน่วยแพทย์ ไม่ใช่ฉัน
The paramedics said I was technically dead For 97 seconds.เจ้าหน้าที่บอกผมว่า โดยทางเทคนิคแล้ว ผมตายไปประมาณ 97 วินาที

*paramedic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラメディカル[, paramedeikaru] (n) paramedical
パラメディカルスタッフ[, paramedeikarusutaffu] (n) paramedical staff
医療補助者[いりょうほじょしゃ, iryouhojosha] (n) paramedic
救急救命士[きゅうきゅうきゅうめいし, kyuukyuukyuumeishi] (n) paramedic; emergency medical technician
準医療活動従事者[じゅんいりょうかつどうじゅうじしゃ, jun'iryoukatsudoujuujisha] (n) paramedic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *paramedic*
Back to top