ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ornamentation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ornamentation, -ornamentation-

*ornamentation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ornamentation (n.) การประดับ See also: การตกแต่ง, การเสริมแต่ง Syn. elaboration, embellishment
English-Thai: HOPE Dictionary
ornamentation(ออร์นะเมนเท'เชิน) n. การประดับ,สิ่งประดับ, Syn. adornment
English-Thai: Nontri Dictionary
ornamentation(n) การประดับ,การตกแต่ง,การเสริมแต่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your dιtachι, ornamentation and your taste.การเคลื่อนไหว การเพิ่มสีสันในดนตรี และ รสนิยม
Fine leather, ornamentation, detailing, and time.หนังชั้นดี การประดับตกแต่ง ลงรายละเอียด ใช้เวลา

*ornamentation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花腔[huā qiāng, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄤ, 花腔] florid ornamentation in opera; coloratura

*ornamentation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P)
身体装飾[しんたいそうしょく, shintaisoushoku] (n) body ornamentation (adornment, tatoos, etc.)

*ornamentation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลังการ[n.] (alangkān) EN: literary beauty ; literary ornamentation FR:
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
บราลี[n.] (barālī) EN: small pinnacle ornamentation (along a roof ridge) FR: épi de faîtage [m]
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
ปะราลี[n.] (parālī) EN: small pinnacle ornamentation along a roof ridge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ornamentation*
Back to top