ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*orange*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น orange, -orange-

*orange* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mandarin orange (n.) ส้มผลเล็กปอกเปลือกง่าย Syn. mandarin
navel orange (n.) ส้มไร้เมล็ด
orange (n.) ต้นส้ม Syn. orange tree
orange (n.) ส้ม
orange (n.) ผลส้ม
orange (n.) สีส้ม
orange (adj.) ที่มีสีส้ม
orange red (adj.) สีเลือดหมู See also: สีแดงสด Syn. vermilion
orange squash (n.) เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง
orange tree (n.) ต้นส้ม
orangeade (n.) น้ำส้มคั้น
orangery (n.) เรือนกระจกสำหรับปลูกส้ม
orangey brown (n.) สีน้ำตาลอมส้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
orange(ออ'รินจฺ) n.,adj. ส้ม,ต้นส้ม,สีส้ม., See also: orangy,orangey adj.
orange crushn. น้ำส้มค้น
orangeade(ออรินเจด') n. น้ำส้มคั้น
orangery(ออ'รินเจอรี) n. สวนส้มในเรือนกระชำ,สวนส้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
orange(n) ต้นส้ม,ผลส้ม,สีส้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orange peelลักษณะผิวส้ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
syrup of orange peelยาน้ำเชื่อมผิวส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orange growersผู้ปลูกส้ม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
OJ (sl.) น้ำส้ม (มาจาก orange juice)
ต้นส้ม (n.) orange See also: orange tree, Genus Citrus
ตะบัน (n.) orange mangrove See also: Xylocarpus gangeticus Parkins.
ตัวมวน (n.) orange bug
มวน (n.) orange bug Syn. ตัวมวน
ส้ม (adj.) orange Syn. สีส้ม
ส้ม (n.) orange See also: orange tree, Genus Citrus Syn. ต้นส้ม
ส้มเช้ง (n.) a kind of orange
ส้มเช้ง (n.) a kind of orange
ส้มแป้น (n.) species of orange
สีส้ม (adj.) orange
แก้ว (n.) orange jasmine See also: Murraya paniculata Syn. ต้นแก้ว
แป้น (n.) species of orange Syn. ส้มแป้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There are two oranges in the fridgeมีส้มอยู่สองลูกในตู้เย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, blue with orange wheels.ฉันหมายถึงว่าสีฟ้าที่มีล้อสีส้ม
Pink, brown, yellow, orange and blueสีชมพู, สีน้ำตาล, สีเหลือง, สีส้มและ สีฟ้า
Every building, every storefront, every rock and every tree right down to the orange roof on Howard Johnson's outhouse.ตึกทุกตึก หน้าร้าน ก้อนหิน ต้นไม้ จนถึงบ้านหลังคาสีส้มของโฮเวิร์ด
Who wants an Orange Whip? Orange Whip?ใครต้องการแส้สีส้ม แส้สีส้ม
All that orange stuff they spread it around.สิ่งที่สีส้มพวกเขากระจายไปรอบ ๆ
Maulana, my friend could I have some orange juice?เมาลานา เพื่อนรัก ขอน้ำส้มหน่อยได้มั้ย
Those things can suck the paint off your house and give your family a permanent orange afro.ไอ้นั่นเผาบ้านเป็นจุลได้ในพริบตา ทำให้คนทั้งบ้าน ดำเป็นตอตะโก
You want orange juice or...-หมดเวลาแล้ว สุภาพบุรุษ -ไอ้ห่วยเอ้ย
What I meant was it's not orange squash.ที่ฉันพูดน่ะ หมายถึงน้ำส้มตะหาก
But you said real oranges and I know for all oranges to be real...แต่ที่เธอพูดถึงส้ม มันก็เหมือนกันทั้งหมดแหล่ะ
Did you know if you mix gasoline and frozen orange juice, you can make napalm?มัน--ดังติ๊กๆเหรอ? ที่จริงคนโยนไม่ได้ห่วงว่ามันจะต๊กๆหรอก เพราะระเบิดเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องติ๊กแล้ว
I'd like the Big Barn Burger, Smiley Fries and an orange soda.ขอเบอร์เกอร์ใหญ่ มันฝรั่งทอด กับน้ำส้มโซดา

*orange* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄水[huáng shuǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 黄水 / 黃水] citrine (orange or yellow quartz SiO2); yellow water; name of river in Henan
黄水晶[huáng shuǐ jīng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 黄水晶 / 黃水晶] citrine (orange or yellow quartz SiO2 as a semiprecious stone)
柑橘[gān jú, ㄍㄢ ㄐㄩˊ, 柑橘] Mandarin orange (Citrus reticulata); tangerine
丹桂[dān guì, ㄉㄢ ㄍㄨㄟˋ, 丹桂] orange osmanthus
柳橙[liǔ chéng, ㄌㄧㄡˇ ㄔㄥˊ, 柳橙] orange (fruit)
桔子水[jú zi shuǐ, ㄐㄩˊ ㄗ˙ ㄕㄨㄟˇ, 桔子水] orange juice
橘子汁[jú zi zhī, ㄐㄩˊ ㄗ˙ ㄓ, 橘子汁] orange juice
橘树[jú shù, ㄐㄩˊ ㄕㄨˋ, 橘树 / 橘樹] orange tree
橘红[jú hóng, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄥˊ, 橘红 / 橘紅] orange (color); orange peel (used in traditional Chinese medicine)
[chéng, ㄔㄥˊ, 橙] orange tree; the color orange; orange
[tí, ㄊㄧˊ, 缇 / 緹] orange red silk
[xuān, ㄒㄩㄢ, 萱] orange day-lily (Hemerocallis flava)
黃花[huáng huā, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ, 黃花] virgin; orange day lily (Hemerocallis fulva); Chrysanthemum
暖色[nuǎn sè, ㄋㄨㄢˇ ㄙㄜˋ, 暖色] warm color (arch.); esp. yellow, orange or red
橙剂[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 橙剂 / 橙劑] agent orange
橙色剂[chéng sè jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, 橙色剂 / 橙色劑] agent orange
橙色战剂[chéng sè zhàn jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 橙色战剂 / 橙色戰劑] Agent Orange
脐橙[qí chéng, ㄑㄧˊ ㄔㄥˊ, 脐橙 / 臍橙] navel orange
橙子[chéng zi, ㄔㄥˊ ㄗ˙, 橙子] orange
橘柑[jú gān, ㄐㄩˊ ㄍㄢ, 橘柑] tangerine; orange

*orange* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus)
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
エージェントオレンジ[, e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War)
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby
オレカ[, oreka] (n) (abbr) (See オレンジカード) orange card
オレンジ[, orenji] (n) orange; (P)
オレンジエード[, orenjie-do] (n) orangeade
オレンジカード[, orenjika-do] (n) orange card (pre-paid ticket)
オレンジジュース[, orenjiju-su] (n) orange juice
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[, orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific)
オレンジピール[, orenjipi-ru] (n) orange peel
オレンジビターズ[, orenjibita-zu] (n) orange bitters
オレンジペコー[, orenjipeko-] (n) orange pekoe
オレンジ革命[オレンジかくめい, orenji kakumei] (n) Orange Revolution (Ukraine, 2004-2005)
カドミウムオレンジ[, kadomiumuorenji] (n) cadmium orange
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[, kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[, sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot
デコポン[, dekopon] (n) Citrus reticulata Siranui; type of citrus fruit (sweet orange with a lump at the top)
ベニオチョウチョウウオ[, beniochouchouuo] (n) atoll butterflyfish (Chaetodon mertensii); Merten's butterflyfish; keel-finned butterfly-fish; orangebar butterflyfish
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame
ポン柑[ポンかん;ポンカン, pon kan ; ponkan] (n) (uk) ponkan orange (Citrus reticulata); tangerine
ポン酢(ateji)[ポンず, pon zu] (n) (1) (See ポンス・1) juice pressed from a bitter orange; (2) (abbr) (See ポン酢醤油) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice)
みかん箱;ミカン箱[みかんばこ(みかん箱);ミカンはこ(ミカン箱), mikanbako ( mikan hako ); mikan hako ( mikan hako )] (n) cardboard box for mandarin oranges
ミヤコテングハギ[, miyakotenguhagi] (n) orangespine unicornfish (Naso lituratus, species of Pacific tang formerly confused with Naso elegans of the Indian Ocean)
一房[ひとふさ, hitofusa] (n) (See 房・ふさ・2,房・ふさ・3) bunch (of grapes); section (of an orange)
三宝柑[さんぼうかん;さんぽうかん;サンボウカン;サンポウカン, sanboukan ; sanpoukan ; sanboukan ; sanpoukan] (n) sanbokan sour orange (Citrus sulcata)
八朔[はっさく, hassaku] (n) (1) Hassaku orange (Citrus hassaku); (2) 1st of August (lunar calendar)
夏蜜柑[なつみかん, natsumikan] (n) Chinese citron (Citrus natsudaidai); bitter summer orange (mandarin)
安納芋[あんのういも, annouimo] (n) (1) orange fleshed yam; (2) sweet potato
[しゅ, shu] (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents)
炎色[えんしょく, enshoku] (n) flame (color, colour); flame scarlet; bright reddish; orange
紀州蜜柑[きしゅうみかん, kishuumikan] (n) Citrus kinokuni (species of mandarin orange)
臭橘[しゅうきつ, shuukitsu] (n) (See 枸橘) trifoliate orange (Poncirus trifoliata); hardy orange
蜜柑[みかん(P);ミカン, mikan (P); mikan] (n) (uk) mandarin orange (esp. the satsuma mandarin, Citrus unshiu); (P)
蜜柑の汁[みかんのしる, mikannoshiru] (n) mandarin orange juice
袋(P);嚢[ふくろ, fukuro] (n) (1) bag; sack; pouch; (2) skin of an orange (and other like fruits); (3) dead end; (4) plot of land surrounded by water; (P)

*orange* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช้ง[n.] (chēng) EN: [a kind of orange] FR:
ดอกแก้ว[n. exp.] (døk kaēo) EN: Adaman Satinwood ; Chinese box tree ; Orange jasmine ; Cosmetic Bark Tree FR: buis de Chine [m] ; bois jasmin [m] ; oranger jasmin [m] ; bois de satin [m]
ดอกส้ม[n. exp.] (døk som) EN: FR: fleur d'oranger [f]
ไฟเหลือง[n. exp.] (fai leūang) EN: yellow light FR: feu orange [m] ; feu jaune [m]
ไฟเหลืองกะพริบ[n. exp.] (fai leūang ) EN: FR: feu orange clignotant [m]
จำปาทอง[n. exp.] (jampā thøng) EN: Orange Chempaka FR:
เจ้าชายแห่งออเรนจ์ [n. prop.] (Jaochāi hae) EN: Prince of Orange FR: Prince d'Orange
แกงคั่วส้ม[n. exp.] (kaēngkhūa s) EN: orange curry FR:
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: orange jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; cosmetic bark tree ; orange jessamine ; satin-wood ; Murraya paniculata FR: Murraya paniculata
กาสาวพัสตร์[n.] (kāsāwaphat) EN: yellow robe ; orange robe worn by a Buddhist monk ; cloth dyed with astringent decoction ; ochre robes FR:
ขมิ้นแดง[n.] (khamin daēn) EN: Jewel of Burma ; Orange Ginger ; Orange Hidden Ginger ; Pride of Burma ; Burmese Hidden Lily ; Curcuma roscoeana FR:
คั้นน้ำส้ม[v. exp.] (khan nāmsom) EN: press juice from an orange FR: presser une orange ; extraire le jus d'une orange
กลีบส้ม[n. exp.] (klīp som) EN: section of an orange FR: quartier d'orange [m]
กุหลาบไพรด่าง[n. exp.] (kulāp phrai) EN: variegated mock orange ; Pittosporum tobira FR: Pittosporum tobira
แมลงปอบ้านส้มเหลือง [n. exp.] (malaēngpø b) EN: Ditch Jewel ; Orange Skimmer FR:
เหม็น[n.] (men) EN: FR: orange verte [f]
เมทิลออเรนจ์[n. exp.] (mēthil ørēn) EN: methyl orange FR:
มอธมะเดื่อลายเลือน[n. exp.] (møt madeūa ) EN: Orange Fig moth FR:
มอธมวนหวานสวนส้ม[n. exp.] (møt mūan wā) EN: Orange Fruit Piecer FR:
มอธสะไบแดง[n. exp.] (møt sa bai ) EN: Orange-banded Pine moth FR:
มอธเสือลายท้ายส้ม[n. exp.] (møt seūa lā) EN: Orange Tiger Moth FR:
น้ำพริกศรีราชา[n. exp.] (nāmphrik Sī) EN: spicy orange-red sauce FR: sauce rouge de Sri Ratcha [f]
น้ำส้ม[n.] (nāmsom) EN: orange juice FR: jus d'orange [m] ; orangeade [f]
น้ำส้มคั้น[n. exp.] (nām som kha) EN: orange juice ; fresh orange juice FR: orange pressée [f] ; orangeade [f]
นกเดินดงหัวสีส้ม[n. exp.] (nok doēndon) EN: Orange-headed Thrush FR: Grive à tête orange [f] ; Grive orangée [f] ; Grive orange [f] ; Merle orange [m]
นกหัวขวานหลังสีส้ม[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Orange-backed Woodpecker FR: Pic vigoureux [m]
นกจับแมลงแถบคอสีส้ม[n. exp.] (nok jap mal) EN: Rufous-gorgeted Flycatcher FR: Gobemouche à bavette orange [m] ; Gobemouche à gorge cannelle [m]
นกกาฝากท้องสีส้ม[n. exp.] (nok kāfāk t) EN: Orange-bellied Flowerpecker FR: Dicée à ventre orange [m]
นกเขนน้อยข้างสีส้ม[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Orange-flanked Bush-Robin ; Red-flanked Bluetail FR: Rossignol à flancs roux [m] ; Robin à flancs roux [m]
นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม[n. exp.] (nok khīo kā) EN: Orange-bellied Leafbird FR: Verdin de Hardwicke = Verdin de Hardwick [m] ; Chloropsis de Hardwick [m] ; Chloropsis hardwickei [m] ; Verdin à ventre orange [m]
นกขุนแผนอกสีส้ม[n. exp.] (nok khunpha) EN: Orange-breasted Trogon ; Harpactes oreskios FR: Trogon à poitrine jaune [m] ; Couroucou à poitrine jaune [m] ; Couroucou à poitrine orangée [m] ; Harpactes oreskios
นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม[n. exp.] (nok krajit ) EN: Buff-barred Warbler ; Orange-barred Leaf Warbler FR: Pouillot élégant [m] ; Pouillot à bandes dorées [m] ; Pouillot à barres orange [m]
นกกระติ๊ดแดง[n. exp.] (nok kratit ) EN: Red Avadavat ; Red Munia ; Strawberry Finch ; Amandava amandava FR: Bengali rouge [m] ; Bengali de Bombay [m] ; Bengali moucheté [m] ; Bengali de l’Inde [m] ; Bengali royal [m] ; Bengali amandava [m] ; Ventre-orange [m] ; Amandava amandava
นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล[n. exp.] (nok plao ok) EN: Orange-breasted Green Pigeon FR: Colombar à double collier [m] ; Pigeon colombar à double collier [m]
ผีเสื้อใบไม้ใหญ่[n. exp.] (phīseūa bai) EN: Orange Oakleaf FR:
ผีเสื้อจ่าคาม่า[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Orange Staff Sergeant FR:
ผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา[n. exp.] (phīseūa leū) EN: Orange Gull FR:
ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมนส้มธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nā ) EN: Orange Awlet FR:
ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมนแถบขาว[n. exp.] (phīseūa nā ) EN: Orange-tailed Awl FR:

*orange* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orangeat {n} [cook.]candied orange peel
Gurneydrossel {f} [ornith.]Orange Ground Thrush
Mandarine {f} [bot.]mandarin; mandarin orange
Orange {n} | Orangen
Orangeade {f} [cook.]orangeade
Orangenbaum {m} [bot.]orange
Orangengebäck {n} [cook.]orange cookies
Orangenlikor {m} [cook.]orange liqueur
Orangennscheibe {f}twist of orange
Orangenschale {f} [cook.]orange peel
orange; orangefarben {adj}orange; orange-colored
Orangebauch-Fruchttaube {f} [ornith.]Orange-bellied Fruit Dove
Orangetaube {f} [ornith.]Orange Dove
Dreifleck-Preußenfisch {m} (Dascyllus trimaculatus) [zool.]orange domino (damsel); three-spot damsel
Dreifleck-Preußenfisch {m} (Dascyllus trimaculatus) [zool.]three-spot damsel; orange domino (damsel)
Venezuelaamazone {f} [ornith.]Orange-winged Amazon
Orangenschalenstruktur {f}orange-peel texture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *orange*
Back to top