ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*offload*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น offload, -offload-

*offload* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offload (vt.) กำจัด See also: โละทิ้ง Syn. unload
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Self and the brothers may have stolen Scylla but none of them have the connections to offload it.เซลฟ์และสองพี่น้องนั่น อาจจะขโมยซิลล่าไป แต่ไม่มีใครมีมันอยู่ การติดต่อนั้นน่ะ
If they offloaded it today, it should still be on the storage dock.ถ้าพวกเขาเอาของออกมาวันนี้ ของจะต้องอยู่ที่โกดังท่าเรือ
Come on, you can offload this for 20, easy.เอาน่า คุณแค่ลงของง่ายๆ แค่จ่าย 20
Make all preparations to offload personnel and cargo.เตรียมพร้อมเคลื่อนพลและสัมภาระ..
Hmm. All right. Well, that'll give Eliot more time to offload the cars.นั่นจะทำให้อีเลียตมีเวลาจัดการรถมากขึ้น
Checker says the containers just got offloaded. New location.ผู้ตรวจสอบบอกว่าตู้พึ่งจะโดนโละ สถานที่ใหม่
Strong tackle. Nice offload.แทคเกิ้ลได้ดีครับ กำจัดแนวรับได้ดีมาก
There's no way to track where a specific case is going to until after it's been offloaded.ไม่มีทางตามรอยได้ว่าลังพวกนั้นจะไปที่ไหน จนกว่าจะถูกขนลงมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *offload*
Back to top