ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*officiously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น officiously, -officiously-

*officiously* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
officiously (adv.) อย่างเจ้ากี้เจ้าการ

*officiously* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打官腔[dǎ guān qiāng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 打官腔] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
打官话[dǎ guān huà, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ, 打官话 / 打官話] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon

*officiously* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufdringlich {adv}officiously
übereifrig {adv}officiously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *officiously*
Back to top