ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*offensiveness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น offensiveness, -offensiveness-

*offensiveness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offensiveness (n.) ความน่ารังเกียจ

*offensiveness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harmlosigkeit {f}inoffensiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *offensiveness*
Back to top