ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*offenseless*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น offenseless, -offenseless-

*offenseless* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offenseless (adj.) ซึ่งป้องกันไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *offenseless*
Back to top