ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*niggardliness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น niggardliness, -niggardliness-

*niggardliness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
niggardliness (n.) ความขี้เหนียว

*niggardliness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มัจฉริยะ[n.] (matchariya) EN: stinginess ; niggardliness ; parsimoniousness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *niggardliness*
Back to top