ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*neither*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น neither, -neither-

*neither* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neither (conj.) ต่างก็ไม่ See also: ไม่ใช่, ไม่ทั้งสอง Syn. not yet, not either, not at all
neither (adj.) ต่างก็ไม่ See also: ไม่ใช่, ไม่ทั้งสอง
neither (adv.) ต่างก็ไม่ See also: ไม่, ทั้งไม่, ไม่ใช่, ไม่ทั้งสอง
neither (pron.) ต่างก็ไม่ See also: ไม่ทั้งสอง Syn. none of two, not any one
neither fish nor fowl (idm.) ไม่เหมือนอะไรสักอย่าง See also: ดูไม่เป็นอะไรสักอย่าง
neither here nor there (idm.) ไม่มีผลอะไร See also: ไม่มีความหมาย
neither hide nor hair (idm.) ไม่มีวี่แวว (ของบางคนหรือบางสิ่ง) See also: ไม่เห็นเลย
English-Thai: HOPE Dictionary
neither(นี'เธอะ) conj.,adj.,pron. ไม่ใช่ทั้งสอง,ไม่ใช่,ไม่อีก, Syn. nor
English-Thai: Nontri Dictionary
neither(adj) ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nor (conj.) ไม่ (มักใช้คู่กับ neither)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Neither of you has ever been there?พวกคุณทั้งสองไม่เคยไปที่นั่นหรือ
But I have to say I've never had neitherแต่ฉันต้องบอกว่าฉันไม่เคยมีเลย(ทั้งสองตัว)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Me neither, but they say it's a swell joint.ฉันไม่ แต่พวกเขาบอกว่ามัน เป็นร่วมบวม
"When I have a child, " she said, "neither you nor anyone else could ever prove it wasn't yours.หล่อนพูดว่า "เมื่อฉันมีลูก... " "ไม่ว่าคุณหรือใครๆ ก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของคุณ"
I never had the remotest idea. Neither did Danny, I'm sure.ผมไม่ทราบเรื่องนี้เลยสักนิด ผมว่าเเดนนี่เองก็คงไม่รู้เหมือนกัน
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย
I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy.ผมไม่เคยเห็นคนชอบมัน ไม่ได้ภัณฑารักษ์ที่ขายมันให้กับเด็ก
There is neither speech nor language, yet His voice is heard among them.จักไม่มีคําพูด หรือภาษาใด ๆ เเต่สุรเสียงพระองค์จะดังก้อง
It is neither from Baudelaire nor Nietzsche nor in Saint Paul's Epistle to the Romansมันคือจาก Baudelaire nor Nietzsche ... ...ในชื่อคนผู้ชายนักบุญ' s Epistle ถึงโรมันก็ไม่เหมือนกัน
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม"
India is free for she has taken all that steel and cruelty can give and she has neither cringed nor retreated." Stop.อินเดียเป็นอิสระแล้ว เพราะพวกเขารับท่อนเหล็ก และความโหดร้ายไว้หมด และพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้หรือล่าถอย
We're not gettin' outta here alive... but neither is that thing.มันพังไปแล้ว , แม็คเรดดี้ โอเค
I don't understand. Neither do I.ฉันไม่เข้าใจ ฉันก็เหมือนกัน
Even if I should trust you, which I'm not sure that I do or even if I should want to leave here for no reason, I can't, and neither can you.แน่ใจว่าฉันหรือแม้กระทั่งว่า ฉันควรจะต้องการที่จะ ออกจากที่นี่ไม่มีเหตุผลที่ฉันไม่ สามารถจะทำได้ และไม่สามารถคุณ

*neither* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不即不离[bù jí bù lí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, 不即不离 / 不即不離] be neither too familiar nor too distant; keep sb at arm's length
两败俱伤[liǎng bài jū shāng, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄞˋ ㄐㄩ ㄕㄤ, 两败俱伤 / 兩敗俱傷] both sides suffer (成语 saw); neither side wins
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, 不三不四] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript
不伦不类[bù lún bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, 不伦不类 / 不倫不類] neither fish nor fowl; nondescript
不着边际[bù zhuó biān jì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, 不着边际 / 不著邊際] not to the point; wide of the mark; neither here nor there; irrelevant
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, 不亢不卑] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious
不战不和[bù zhàn bù hé, ㄅㄨˋ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不战不和 / 不戰不和] neither war nor peace
也不[yě bù, ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, 也不] neither; nor
非驴非马[fēi lǘ fēi mǎ, ㄈㄟ ㄌㄩˊ ㄈㄟ ㄇㄚˇ, 非驴非马 / 非驢非馬] neither fish nor fowl; resembling nothing on earth
不卑不亢[bù bēi bù kàng, ㄅㄨˋ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ, 不卑不亢] (saying) neither servile nor overbearing; neither obsequious nor supercilious
鞍点[ān diǎn, ㄢ ㄉㄧㄢˇ, 鞍点 / 鞍點] saddle point (math.), a critical point of a function of several variables that is neither a maximum nor a minimum
二者[èr zhě, ㄦˋ ㄓㄜˇ, 二者] both; both of them; neither

*neither* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly
否定和[ひていわ, hiteiwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation
欲も得もない[よくもとくもない, yokumotokumonai] (exp) having thought for neither gain nor greed; only wanting to do something (thinking about nothing else)
海の物とも山の物とも判らない[うみのものともやまのものともわからない, uminomonotomoyamanomonotomowakaranai] (exp) neither fish nor fowl; cannot be foreseen
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither
過不足[かふそく;かぶそく(ik), kafusoku ; kabusoku (ik)] (n) (often with なく or のない meaning neither too much nor too little) excess or deficiency; too much or too little
Japanese-English: COMDICT Dictionary
否定和[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation

*neither* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
กลางเก่ากลางใหม่[adj.] (klāngkaoklā) EN: neither old nor new ; still in good condition ; slightly used ; not so old but not so new ; a little bit old FR:
ไม่ได้ไม่เสีย[xp] (mai dāi mai) EN: break even ; be quits ; neither lose nor gain ; come out even FR:
มือผี[n.] (meūphī) EN: card player (who neither wins nor loses money) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *neither*
Back to top