ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*navigation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น navigation, -navigation-

*navigation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
navigation (n.) การเดินเรือ Syn. pilotage, sailing
navigation (n.) วิชาการเดินเรือ Syn. aeronautics
navigational (adj.) เกี่ยวกับการเดินเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
astronavigation(แอสโทรแนฟ'วิเก'เชิน) n. การบินในอวกาศ. -astronavigator n.
automatic navigationการนำร่องอัตโนมัติ
navigation(แนฟ วิเก'เชิน) n. การเดินเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
navigation(n) การเดินเรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
navigationการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Navigationการเดินเรือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเดินทะเล (n.) navigation
การเดินเรือ (n.) navigation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As soon as you feel better, we'll run a navigational estimate.ทันทีที่คุณหายดี เราจะทําการสํารวจ
We have lock on Event Horizon's navigation beacon.จับสัญญาณจาก อีเวนฮอร์ไรซั่นได้แล้ว อยู่ในชั้น ไอโอโนสเฟีย
Then I've decided! I'm going to travel the world's seas with my navigation skills!มันไม่มีอะไรโรแมนติกตอนที่แกถูกจับหรอก ไอบ้า
I have faith in your reconciliatory navigational skills.ฉันเชื่อมั่นในไหวพริบ การบังคับเรือที่ชำนาญของนาย
Please express it, your world the theme is little red riding hood the target is car navigation we'll do all we can to support your work we will all promise you please think positively about it thank you thank youได้โปรดช่วยแสดงมันออกมา ในโลกของคุณ ธีมคือ หนูน้อยหมวกแดง เป้าหมายคือ car navigation ,เราจะสนับสนุนผลงานของคุณเต็มที่
He accidentally activated his navigation system.เขาบังเอิญไปเปิด ระบบนำร่อง
The navigational charts. The route to the Farthest Gate.จะพาเจ้าไปยังอีกโลกหนึ่ง
For a car with such little mileage on it, someone sure has been using the navigation system a lot.รถที่วิ่งน้อยแบบนี้ แต่ใช้ระบบนำทางมากเลย
Someone sure has been using the navigation system a lot.ใครบางคนใช้ระบบนำทางมากเลย
It's no use. The navigation computer is completely fried.ไม่มีประโยชน์ ระบบนำร่องรวนไปหมดแล้ว
Systems, power, navigation, or propulsion.ระบบ พลังงาน บินในอวกาศ หรือแรงขับเคลื่อน
Did you check the ship's navigation records?เจ้าตรวจสอบบันทึกการเดินทางของยานรึยัง?

*navigation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警标[jǐng biāo, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄧㄠ, 警标 / 警標] buoy; navigation marker
航海[háng hǎi, ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ, 航海] sailing; navigation; voyage by sea
声纳[shēng nà, ㄕㄥ ㄋㄚˋ, 声纳 / 聲納] sonar (sound navigation and ranging)
导航[dǎo háng, ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ, 导航 / 導航] navigation

*navigation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オメガ航法[オメガこうほう, omega kouhou] (n) omega navigation
ショーラン[, sho-ran] (n) shoran; short-range navigation aid
回航;廻航[かいこう, kaikou] (n,vs) navigation; cruise
按針[あんじん, anjin] (n) (1) (arch) navigation by magnetic compass; (2) pilot
舟行[しゅうこう, shuukou] (n,vs) boating; sailing; navigation
航海術[こうかいじゅつ, koukaijutsu] (n) seamanship; (the art of) navigation
航行[こうこう, koukou] (n,vs) cruise; navigation; sailing; (P)
計器飛行[けいきひこう, keikihikou] (n) instrumental flight navigation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ナビゲート[なびげーと, nabige-to] navigation (vs)

*navigation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.)[org.] (Børisat Tha) EN: Thai Maritime Navigation Co.,Ltd. (TMN) FR:
เจ้าพนักงานเดินเรือ[n. exp.] (jaophanakng) EN: navigation officer FR:
การเดินเรือ[n. exp.] (kān doēn re) EN: navigation ; shipping FR:
การเล่นเน็ต[n. exp.] (kān len net) EN: FR: navigation sur internet [f]
แป้นควบคุม[n. exp.] (paen khūapk) EN: FR: touche de navigation [f]

*navigation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugzeugnavigation {f}aircraft navigation
Fahrrinne {f} | Vertiefung der Fahrrinnenavigation channel; navigational route | deepening of the navigational route
Navigation {f}navigation
Navigationsrechner {m}navigation computer
Verkehrswasserwirtschaft {f}navigational issues of water resources management

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *navigation*
Back to top