ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*narrow-mindedness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น narrow-mindedness, -narrow-mindedness-

*narrow-mindedness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
narrow-mindedness (n.) ความใจแคบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And despite his narrow-mindedness,ถึงเค้าจะใจแคบไปหน่อย

*narrow-mindedness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na,n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *narrow-mindedness*
Back to top