ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*metalware*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น metalware, -metalware-

*metalware* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
metalware (n.) เครื่องใช้ประเภทโลหะ Syn. hardware
English-Thai: HOPE Dictionary
metalware(เมท'เทิลแวร์) n. เครื่องโลหะ

*metalware* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องเหล็ก[n.] (khreūanglek) EN: ironware ; metalware FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *metalware*
Back to top