ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*maledictory*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น maledictory, -maledictory-

*maledictory* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maledictory (n.) เกี่ยวกับการสาปแช่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *maledictory*
Back to top