ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*luminary*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น luminary, -luminary-

*luminary* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
luminary (n.) สิ่งที่เปล่งแสงสว่าง See also: สิ่งที่ให้แสงสว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
luminary(ลู'มะเนอรี) n. สิ่งที่เปล่งแสงสว่าง,สิ่งที่ให้แสงสว่าง,ผู้มีชื่อเสียง,ผู้เป็นสิงดลใจของผู้อื่น. adj. เกี่ยวกับแสงสว่าง, Syn. notable
English-Thai: Nontri Dictionary
luminary(n) วัตถุมีแสง,ดวงประทีป,ผู้มีชื่อเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because he was the luminary that was going to lead our country's economy!เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและ จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า!
Your luminary!ผู้ให้แสงสว่างแก่คุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *luminary*
Back to top