ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*insolence*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insolence, -insolence-

*insolence* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insolence (n.) ความทะนง See also: ความอวดดี
English-Thai: HOPE Dictionary
insolence(อิน'ซะเลินซฺ) n. ความอวดดี,ความทะลึ่ง,ความดูถูก,ความไร้มารยาท.
English-Thai: Nontri Dictionary
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He had the insolence to pull away from meเขามีความอวดดี to pull ออกไปจากฉัน
To honor The reign of the new Birdman, Your insolence today!เพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้าใหม่ เพราะความอหังการของพวกเจ้าวันนี้
Your insolence and its repercussions.ความอวดดีของเธอ เป็นปัญหา
Mr Darcy? The insolence of it. What does he think of, coming here?คุณดาร์ซี่งั้นหรือ คนอวดดี เขาคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมาที่นี่
Do control your protégé's insolence so I can concentrate.หยุดความอวดดีของเจ้าไว้ซะ ข้าจะได้เพ่งสมาธิ
Control your insolence. The count is concentrating.หยุดความอวดดีของเจ้าซะ ท่านเคาท์กำลังเพ่งสมาธิอยู่
I will have your head if I hear such insolence again.หัวของเจ้าจะขาด หากข้าได้ยินเจ้าดูหมิ่นนางเช่นนั้นอีก
Their insolence has a price. Like children, they need to be reminded of the order of things.เหมือนการเลี้ยงลูกต้องสอนให้เด็กรู้จักคำว่าคารวะ
I guess I'll just have to keep putting up with his casual insolence and being treated like his research assistant.ฉันคิดว่าฉันแค่ต้อง ทนต่อไปกับความทรนงของเขา และถูกทำเหมือนกับว่าเป็นผู้ช่วยวิจัยของเขาน่ะนะ
Marius is out there... reeking of canine insolence, plotting our downfall.เมเรียส ออกมี ตุๆของอวดดีสุนัขวางแผนการล่ม สลายของเรา
We had to punish them in a manner befitting their insolence.ต้องลงโทษพวกมันให้สาสมกว่านี้
But I for one have no intention of listening to this kind of insolenceแต่ข้าคนหนึ่งล่ะที่ไม่สนใจจะฟังเรื่องโอหังแบบนี้

*insolence* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不埒;不埓[ふらち, furachi] (adj-na,n) insolence; misconduct; rudeness; breach of etiquette
不遜[ふそん, fuson] (adj-na,n) arrogance; insolence; disrespect
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing
傲慢;ごう慢;強慢(iK)[ごうまん, gouman] (adj-na,n) pride; haughtiness; arrogance; insolence; hubris
傲慢無礼[ごうまんぶれい, goumanburei] (n) (arrogance and) insolence
大柄[おおへい, oohei] (n,adj-no) (See 横柄・おうへい) arrogance; haughtiness; insolence
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence
横柄[おうへい, ouhei] (adj-na,n) arrogance; haughtiness; insolence; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *insolence*
Back to top