ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*indiscriminately*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น indiscriminately, -indiscriminately-

*indiscriminately* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indiscriminately (adv.) อย่างขาดการพิจารณา See also: อย่างขาดการคัดสรร, อย่างสุ่มๆ เอามา Syn. randomly Ops. selectively
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have to keep moving you. Germans are hunting down indiscriminately now.เราต้องพาคุณไปที่อื่น ทหารเยอรมันเที่ยวฆ่าคนไม่เลือกหน้าแล้ว
But if Barnes is now willing to use his work to kill indiscriminately, then he is, quite literally, the most dangerous man in the world.แต่หากตอนนี้บานส์ อยากใช้อาวุธของเขาเอง เพื่อการสุ่มสังหารหมู่ อย่างนั้นเขาก็คงจะเป็น

*indiscriminately* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
妄下雌黄[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 妄下雌黄 / 妄下雌黃] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism
妄动[wàng dòng, ㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ, 妄动 / 妄動] to rush indiscriminately into action
[bān, ㄅㄢ, 搬] remove; transport; move; shift; apply indiscriminately; copy mechanically
狂轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, 狂轰滥炸 / 狂轟濫炸] bomb indiscriminately
不分青红皂白[bù fēn qīng hóng zào bái, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˋ ㄅㄞˊ, 不分青红皂白 / 不分青紅皂白] indiscriminately
乱吃[luàn chī, ㄌㄨㄢˋ ㄔ, 乱吃 / 亂吃] to eat indiscriminately

*indiscriminately* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やとらに[, yatorani] (adv) indiscriminately
妄りに;濫りに;猥りに[みだりに, midarini] (adv) without authority; without reason; arbitrarily; unnecessarily; indiscriminately; recklessly
所構わず[ところかまわず, tokorokamawazu] (exp,adv) irrespective of the occasion; indiscriminately
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P)
見境なく[みさかいなく, misakainaku] (adv) (See 見境) indiscriminately
見境なしに[みさかいなしに, misakainashini] (exp) indiscriminately; giving no heed to

*indiscriminately* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดะ[adv.] (da) EN: indiscriminately ; without control ; uncontrollably FR: sans limite
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leū) EN: without discrimination ; indiscriminately ; without distinction ; impartially FR: sans discrimination ; sans distinction ; impartialement
กราด[adv.] (krāt) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random FR:
มั่ว[adv.] (mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
มั่ว ๆ = มั่วๆ[adv.] (mūa-mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
พร่ำ[adv.] (phram) EN: continually ; constantly ; ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly ; always FR: continuellement

*indiscriminately* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahllos; willkürlich {adv}; ohne Unterschiedindiscriminately

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *indiscriminately*
Back to top