ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*imprecate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น imprecate, -imprecate-

*imprecate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprecate (vt.) สาปแช่ง (คำทางการ) See also: แช่ง Syn. curse
imprecate (vi.) สาปแช่ง (คำทางการ) See also: แช่ง Syn. curse
imprecate on (phrv.) สาปแช่ง See also: ด่า
imprecate upon (phrv.) สาปแช่ง See also: ด่า
English-Thai: Nontri Dictionary
imprecate(vt) สาป,แช่ง,แช่งด่า

*imprecate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สบถ[v.] (sabot) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *imprecate*
Back to top