ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grudgingly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grudgingly, -grudgingly-

*grudgingly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grudgingly (adv.) อย่างไม่เต็มใจ See also: อย่างเสียไม่ได้, อย่างข้องใจ
ungrudgingly (adv.) อย่างเต็มอกเต็มใจ See also: ไม่บ่น, ไม่เสียดาย, ใจกว้าง Syn. generously
English-Thai: Nontri Dictionary
grudgingly(adv) อย่างเสียไม่ได้,อย่างเสียดาย,อย่างขัดข้องใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't like it, but I begrudgingly accept it.ผมไม่ชอบเลย แต่ผมก็ต้องจำใจยอมรับ
They grudgingly admit that he's doing great work.พวกเขายอมรับอย่างเสียไม่ได้ ว่าเขาทำผลงานที่ดี

*grudgingly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不承不承;不請不請;不祥不祥;不精不精[ふしょうぶしょう, fushoubushou] (adv,adj-no) reluctantly; grudgingly; unwillingly
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children)
惜し気もなく;惜しげもなく;惜気もなく(io)[おしげもなく, oshigemonaku] (exp,adv) (See 惜し気) freely; generously; liberally; ungrudgingly

*grudgingly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly ; grudgingly FR: à contrecoeur
อย่างเสียไม่ได้[adv.] (yāng sīa ma) EN: grudgingly ; unwillingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grudgingly*
Back to top