ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*galaxy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น galaxy, -galaxy-

*galaxy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
galaxy (n.) ดาราจักร Syn. cosmic system, star cluster
galaxy (n.) ทางช้างเผือก
supergalaxy (n.) ระบบกาแล็คซี่
English-Thai: HOPE Dictionary
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก
English-Thai: Nontri Dictionary
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาแล็กซี (n.) galaxy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It appeared that minute, life bearing spores drifting in clouds across a distant galaxy had been touched by unknown rays from a dying sun, and had hatched into a colossal monsterจู่ๆก็พบละอองฟุ้งกระจาย ล่อยลองทั่วอวกาศ สัมผัสกับลำแสงจากดวงอาทิตย์
I protect the galaxy from the threat of invasion... from the evil Emperor Zurg, sworn enemy of the Galactic Alliance.ฉันปกป้องกาแลกซี่เมื่อถูกคุกคาม... จากเจ้าปีศาจจักพรรดิ์ เซิร์ก ศัตรูของชาวกาแลกติก
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้!
There are four hundred billion stars out there just in our galaxy alone.มี 400,000,000,000 ดาวออกมี เพียงแค่ในกาแล็กซีของ เราเพียงอย่างเดียว
A message from aliens results in a magical machine that whisks you to the center of the galaxy to windsurf with Dad and a split second later returns you home without a single shred of proof?ข้อความจากมนุษย์ต่างดาวส่งผล ให้เครื่องที่มีมนต์ขลัง ที่อุ้มคุณไปยังศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ เพื่อ windsurf กับพ่อและ เสี้ยววินาทีต่อมา
Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy never took place?แล้วทำไมคุณไม่เพียงแค่ถอน คำเบิกความของคุณและยอมรับ ที่เดินทางไปยังศูนย์นี้
A whole galaxy of things to make a better life on earth.ร้อยแปดพันอย่างที่ทำให้ชีวิตบนโลกนี้ดีขึ้น
If you'll excuse me, I must get back to my galaxy now.ขอโทษนะ,ผมต้องกลับไปยัง แกแล็คซี่ของผมตอนนี้
Flying all around the galaxy looking for anything they could find to burn up.บินไปทั่วแกแล็คซี่.. ..หาอะไรก็ได้ที่จะเผาทำลาย
"Lose map of galaxy. Go back two spaces.""หลงทางในกาแล็คซี่ เดินกลับไป 2 ช่อง"
We scattered across the galaxy, hoping to find it and rebuild our home, searching every star, every world.เรากระจายกันออกทั่วแกแลคซี่ เพื่อตามหาเดอะคิวบ์เพื่อนำมาสร้างดาวใหม่ ค้นหาไปทุกดวงดาว ไปทุกภพ
What a galaxy of stars we've got on show here.แต่ยังจนกว่าจะตัดสินกัน ที่สนามในบ้านของตัวเองในคืนนี้

*galaxy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仙女座星系[Xiān nǚ zuò xīng xì, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 仙女座星系] Andromeda galaxy M31
仙女星座[xiān nǚ xīng zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, 仙女星座] Andromeda constellation (galaxy) M31
仙女星系[Xiān nǚ xīng xì, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 仙女星系] Andromeda galaxy M31
仙女座大星云[Xiān nǚ zuò dà xīng yún, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 仙女座大星云 / 仙女座大星雲] great nebula in Andromeda or Andromeda galaxy M31
猎户臂[liè hù bì, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄅㄧˋ, 猎户臂 / 獵戶臂] Orion spiral arm or local spur of our galaxy (containing our solar system)
棒旋星系[bàng xuán xīng xì, ㄅㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 棒旋星系] barred spiral galaxy
星系[xīng xì, ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 星系] galaxy
河外星系[hé wài xīng xì, ㄏㄜˊ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 河外星系] galaxy
银河系[yín hé xì, ˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ, 银河系 / 銀河系] galaxy
星汉[xīng hàn, ㄒㄧㄥ ㄏㄢˋ, 星汉 / 星漢] Milky Way; our galaxy
银河[yín hé, ˊ ㄏㄜˊ, 银河 / 銀河] Milky Way; our galaxy
人马臂[rén mǎ bì, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄅㄧˋ, 人马臂 / 人馬臂] Sagittarius spiral arm (of our galaxy)
银盘[yín pán, ˊ ㄆㄢˊ, 银盘 / 銀盤] silver plate; plane of the galaxy
旋涡星系[xuán wō xīng xì, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 旋涡星系 / 旋渦星系] spiral galaxy

*galaxy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンドロメダ銀河[アンドロメダぎんが, andoromeda ginga] (n) Andromeda galaxy
ギャラクシー[, gyarakushi-] (n) (See 銀河) galaxy
コンパクト銀河[コンパクトぎんが, konpakuto ginga] (n) compact galaxy
セイファート銀河[セイファートぎんが, seifa-to ginga] (n) Seyfert galaxy
星雲[せいうん, seiun] (n) (1) nebula; (2) (obs) (See 銀河) galaxy
楕円銀河[だえんぎんが, daenginga] (n) elliptical galaxy
活動銀河[かつどうぎんが, katsudouginga] (n) active galaxy
渦巻銀河;渦巻き銀河[うずまきぎんが, uzumakiginga] (n) spiral galaxy
渦状銀河[かじょうぎんが;うずじょうぎんが, kajouginga ; uzujouginga] (n) (See 渦巻銀河) spiral galaxy
銀河[ぎんが, ginga] (n) (1) Milky Way; (2) galaxy; (P)
銀河系[ぎんがけい, gingakei] (n,adj-no) galaxy; galactic system

*galaxy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาราจักร[n. exp.] (dārā jak) EN: galaxy FR: galaxie [f]
ดาราจักรแบบกังหัน[n. exp.] (dārā jak ba) EN: spiral galaxy FR:
ดาราจักรแบบกังหันมีแกน[n. exp.] (dārā jak ba) EN: barred spiral galaxy FR:
ดาราจักรแบบรี[n. exp.] (dārā jak ba) EN: elliptical galaxy FR: galaxie elliptique [f]
ดาราจักรน้ำวน[n. prop.] (dārā jak Nā) EN: Whirlpool Galaxy FR:
กาแล็กซี[n.] (kālaeksī) EN: galaxy FR: galaxie [f]
กาแล็กซีดำมืด[n. exp.] (kālaeksī da) EN: dark galaxy FR: galaxie noire [f]
กาแล็กซีรูปเลนส์[n. exp.] (kālaeksī rū) EN: lenticular galaxy FR: galaxie lenticulaire [f]
เขาทราย แกแล็คซี่[n. prop.] (Khaosāi Kaē) EN: Khaosai Galaxy FR: Khaosai Galaxy
กลุ่มดาวกาแล็กซี[n. exp.] (klum dāo kā) EN: galaxy FR: galaxie [f]
ซัมซุง กาแลคซี่[TM] (Samsung Kāl) EN: Samsung Galaxy FR: Samsung Galaxy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *galaxy*
Back to top