ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*floodgate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น floodgate, -floodgate-

*floodgate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
floodgate (n.) ประตูระบายน้ำ See also: ประตูน้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประตูระบายน้ำ (n.) floodgate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then a floodgate will be open.แล้วประตูน้ำจะได้เปิดซะที
The only way to relieve the pressure is to open the floodgates and let it spill out.ทางเดียวที่จะบรรเทาความกดดันนั้นได้ คือเปิดประตูระบายมันออกไป ปล่อยให้มันทะลักออกมา
He will open the floodgates for every supernatural being that has ever died.เขาจะเปิดประตู ที่จะทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ตายไปแล้ว
You will open the floodgates for every supernatural being that has ever died.พี่จะเปิดประตู ให้พวกเหนือธรรมชาติ ที่ตายไปแล้วกลับมา
Well, it looks like Elena's emotional floodgates have been burst wide open.ดูเหมือนว่าประตูอารมณ์ ของเอเลน่ากำลังเปิดกว้างออกแล้วล่ะนะ
He will open the floodgates for every supernatural being that has ever died.เขาจะเปิดประตูวิญญาณ เื่พื่อพวกเหนือธรรมชาติทุกตนที่ตายไป

*floodgate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水闸[shuǐ zhá, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄚˊ, 水闸] sluice; water gate; waterlocks; floodgate; lock; dam

*floodgate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประตูระบายน้ำ[n. exp.] (pratū rabāi) EN: floodgate ; sluice gate ; water gate FR: écluse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *floodgate*
Back to top