ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fecal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fecal, -fecal-

*fecal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fecal (adj.) เกี่ยวกับอุจจาระ See also: ประกอบด้วยอุจจาระ
English-Thai: HOPE Dictionary
fecal(ฟี'เคิล) adj. เกี่ยวกับอุจจาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fecal pelletเม็ดมูลสัตว์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fecal Coliฟีคัลโคไล [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You poop,and then You use the wooden sticks To collect the fecal matter,คุณนั่งถ่ายแล้วใช้แท่งไม้เก็บอุจจาระ
Sutures, fecal impaction and more sutures.Sutures, fecal impaction and more sutures.
E coils primarily spread through fecal material.การแพร่กระจายแรกเริ่มของอีควอไลน์ อาจมาจากอุจจาระก็ได้
Otherwise a fine mist of aerosolized urine and fecal particulates is sprayed into the air every time you flush.มิฉะนั้นจะเกิดคราบ จากละอองปัสสาวะ และอนุภาคของอุจจาระ จะพ่นกระจายไปในอากาศ ในทุกครั้งที่คุณกดน้ำ
I found a human spinal column in my fecal matter once.ข้าเคยเห็นกระดุกสันหลังบนกองขึ้นตัวเองทีนึง
We would have seen eggs on a fecal smear or systemic eosinophilia.เราก็น่าจะเห็นไข่มัน ตอนที่ตรวจอุจจาระแล้วสิ ไม่ก็มีผลเลือดผิดปกติ
He could find me even if I was buried at the bottom of a sewer covered in fecal matter and urine.เขาตามหาผมได้ แม้ว่าผมจะถูกฝังอยู่ในก้นท่อ ท่อปัสสาวะหรือว่าท่ออุจจาระ
Well, even without the garbage spill, coastal waters can have over 240,000 parts per million of fecal coliform.ถึงแม้จะไม่มีกองเศษขยะ น้ำแถวชายฝั่งก็มีสัดส่วน แบคทีเรียจากสิ่งปฏิกูลเข้มข้นอยู่ดี
We were in a house minding our own business and this walking piece of fecal matter was hiding in the home.เราอยู่ในบ้างหลังนึง กำลังทำธุระกันอยู่ และมีไอ้เวรชาติชั่วตัวนึง มันกำลังหลบอยู่ในบ้าน
Fecal colorforms? Is that what I think it is?แบคทีเรียจากปฏิกูล มันใช่แบบที่ผมคิดหรือเปล่า

*fecal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐血[yǐn xuè, ˇ ㄒㄩㄝˋ, 隐血 / 隱血] occult blood (in medicine, fecal blood from internal bleeding)

*fecal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
便失禁[べんしっきん, benshikkin] (n) anal leakage; (fecal) incontinence
宿便[しゅくべん, shukuben] (n) feces contained long in the intestines; fecal stasis; coprostasis
糞石[ふんせき, funseki] (n) (1) coproma (hardened feces inside the colon); fecaloma; stercoroma; (2) coprolite

*fecal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces ; feces (Am.) ; excrement ; stool ; shit (vulg.) FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f] ; chiure [f]
อุจจาระ[n.] (utjāra) EN: faeces ; feces (Am.) ; excrement ; stools FR: excrément [m] ; matières fécales [fpl] ; fèces [fpl] ; selles [fpl] ; merde [f] (vulg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fecal*
Back to top