ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*enjoyably*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enjoyably, -enjoyably-

*enjoyably* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enjoyably (adv.) อย่างเพลิดเพลิน Syn. delightfully, pleasantly

*enjoyably* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รื่นเริง[adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably FR:
สนุกปาก[adv.] (sanukpāk) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably FR:

*enjoyably* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genießbar {adv}enjoyably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *enjoyably*
Back to top