ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*engineering*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น engineering, -engineering-

*engineering* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chemical engineering (n.) วิศวกรรมเคมี
electrical engineering (n.) วิศวกรรมไฟฟ้า
engineering (n.) วิศวกรรมศาสตร์ See also: การช่าง, วิศวกรรม
Faculty of Engineering (n.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
genetic engineering (n.) พันธุวิศวกรรม See also: การตัดต่อยีน
Genetic engineering (n.) พันธุวิศวกรรม See also: การตัดต่อยีน
human engineering (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ Syn. biotechnology
industrial engineering (n.) วิศวกรรมอุตสาหการ
powered engineering (adj.) เกี่ยวกับเครื่องจักรกล Syn. motorized
reengineering (n.) การปรับโครงสร้างใหม่ See also: การจัดระบบใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
English-Thai: Nontri Dictionary
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
CAE (computer-aided engineering)ซีเออี (งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
engineering geologyธรณีวิศวกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
genetic engineeringพันธุวิศวกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemical engineeringวิศวกรรมเคมี [TU Subject Heading]
Computer aided engineeringคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์]
Computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Electrical engineeringวิศวกรรมไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
Highway engineeringวิศวกรรมการทาง [TU Subject Heading]
Industrial engineeringวิศวกรรมอุตสาหการ [TU Subject Heading]
Mechanical engineeringวิศวกรรมเครื่องกล [TU Subject Heading]
Piling (Civil engineering)เสาเข็ม [TU Subject Heading]
Plates (Engineering)เพลต (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Poles (Engineering)เสา (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Reengineering (Management)การรื้อปรับระบบ [TU Subject Heading]
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอยวิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
M.M.E. (abbr.) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Engineering
พันธุวิศวกรรม (n.) genetic engineering
ยันตรกรรม (n.) mechanical engineering
วศ.ด. (n.) Doctor of Engineering See also: D.Eng.
วศ.บ. (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng.
วศ.บ. (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng.
วศ.ม. (n.) Master of Engineering See also: M.Eng.
วศ.ม. (n.) Master of Engineering See also: M. ENG.
วิชาช่าง (n.) engineering
วิศวกรรม (n.) engineering
วิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต (n.) Doctor of Engineering See also: D.Eng. Syn. วศ.ด.
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng. Syn. วศ.บ.
วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Engineering See also: M.Eng. Syn. วศ.ม.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Science in Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng. Syn. วศ.บ.
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Engineering See also: M. ENG. Syn. วศ.ม.
วิศวกรรมศาสตร์ (n.) engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ (n.) industrial engineering
วิศวกรรมเคมี (n.) chemical engineering
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Simple engineering though, wouldn't you think ?แต่เครื่องจักรคงเล่นไม่ยาก...
My name is Diana Reiter. I'm a graduate... of Civil Engineering from the University of Milan.ฉันไดอาน่า จบวิศวะจากมิลาน
All we know for certain is, this person is on the international most wanted list for crimes including stock manipulation, illegal information gathering political engineering, several acts of terrorism.ที่เราแน่ใจได้บ้างก็คือหมอนี่มีชื่ออยู่ในหมายจับ ของหลายๆประเทศ เกี่ยวกับเรื่องโกงสินค้า, เจาะหาข่าวสารที่ผิดกฏหมาย, – ความผิดด้านการทูต, ก่อการร้ายหลายๆแห่ง...
Those look like engineering schematics, almost like blueprints.ผู้ที่มีลักษณะเช่นวิศวกรรม แผนงานเกือบจะ เหมือนพิมพ์เขียว
With a piece of engineering this complex with so many unknowns, could the unthinkable occur?กับชิ้นส่วนของ วิศวกรรมที่ซับซ้อนนี้ กับราชวงศ์จำนวนมาก คิดไม่ถึงอาจเกิดขึ้น?
That's the central corridor that you're in now. It connects the personnel areas at the front of the ship to Engineering at the rear.ที่คุณยืนอยู่คือทางเชื่อมใหญ่ ระหว่างศูนย์บังคับการกับห้องเครื่องด้านหลัง
The Engineering decks are on the other side.เข้าไปอีกนิดนึงจะเจอห้องเครื่อง
Mr. Jones was earning a degree in engineering from Georgia Tech, a degree in English Literature from Harvard, and a law degree from Emory University here in Georgia, all with distinction....เขาได้รับปริญญาวิศวกรรม... ...จากจอร์เจียเท็ค ปริญญาอังกฤษจากฮาร์วาร์ด... ...และปริญญากฎหมาย...
Have you ever been to the engineering level?เธอเคยขึ้นไปที่ชั้น ของงานระบบวิศวกรรมมั้ย
I work for an electrical engineering firm, son.เรารับเหมางาน ทั้งตามบริษัทและบ้านเรือน
And I think it's entirely possible for your engineering firm to have jobs for people, preserve open spaces, have contracts, do the...และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว รับเหมางาน และทำ...
A degree in American History from Georgetown, a degree in Mechanical Engineering at MIT,ปริญญาประว้ติศาสตร์ของอเมริกาจากจอร์จทาวน์, ปริญญาเครื่องกลจาก MIT,

*engineering* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, 化工] chemical engineering; chemical industry
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 合龙 / 合龍] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 工程] engineering; an engineering project; project; undertaking
工程图[gōng chéng tú, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, 工程图 / 工程圖] engineering graphics; technical drawing
工程图学[gōng chéng tú xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, 工程图学 / 工程圖學] engineering graphics; technical drawing
反应锅[fǎn yìng guō, ㄈㄢˇ ˋ ㄍㄨㄛ, 反应锅 / 反應鍋] reaction pot (chemical engineering); cauldron (at Hogwarts 霍格沃茨)
理工[lǐ gōng, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ, 理工] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
理工科[lǐ gōng kē, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜ, 理工科] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线圈 / 線圈] solenoid (electrical engineering); coil
线圈般[xiàn quān bān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ ㄅㄢ, 线圈般 / 線圈般] solenoid (electrical engineering); coil
工业大学[gōng yè dà xué, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 工业大学 / 工業大學] Technical University; university, mostly for Engineering Sciences
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, 土木] building; construction; civil engineering
化学工程[huà xué gōng chéng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 化学工程 / 化學工程] chemical engineering
土木工程[tǔ mù gōng chéng, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 土木工程] civil engineering
电脑辅助工程[diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电脑辅助工程 / 電腦輔助工程] computer aided engineering
电学[diàn xué, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, 电学 / 電學] electrical engineering
电气工程[diàn qì gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电气工程 / 電氣工程] electrical engineering
电子工程[diàn zǐ gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电子工程 / 電子工程] electronic engineering
工程学[gōng chéng xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, 工程学 / 工程學] engineering
基因工程[jī yīn gōng chéng, ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 基因工程] genetic engineering
遗传工程[yí chuán gōng chéng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 遗传工程 / 遺傳工程] genetic engineering
水利工程[shuǐ lì gōng chéng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 水利工程] hydraulic engineering
机械工程[jī xiè gōng chéng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 机械工程 / 機械工程] mechanical engineering
价值工程[jià zhí gōng chéng, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 价值工程 / 價值工程] value engineering
引水工程[yǐn shuǐ gōng chéng, ˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 引水工程] water-induction engineering

*engineering* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering
エンジニアリング[, enjiniaringu] (n) engineering; (P)
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics
エンジニアリングプラスチック[, enjiniaringupurasuchikku] (n) engineering plastics
エンジニアリングワークステーション[, enjiniaringuwa-kusute-shon] (n) {comp} engineering workstation; EWS
エンプラ[, enpura] (n) (abbr) (See エンジニアリングプラスチック) engineering plastics
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P)
ジーンエンジニアリング[, ji-n'enjiniaringu] (n) gene engineering; genetic engineering
ソフトウェアエンジニアリング[, sofutoueaenjiniaringu] (n) {comp} software engineering; SE
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] (n) {comp} software engineering
ナレッジエンジニアリング[, narejjienjiniaringu] (n) knowledge engineering
化学工学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n) (See 化工) chemical engineering
化工[かこう, kakou] (n) (abbr) (See 化学工学) chemical engineering
土建屋[どけんや, dokenya] (n) general (civil engineering and construction) contractor; (P)
土建業[どけんぎょう, dokengyou] (n) the (civil engineering and) construction industry
土建業者[どけんぎょうしゃ, dokengyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
土木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) civil engineering
土木建築[どぼくけんちく, dobokukenchiku] (n) civil engineering and construction
工学士[こうがくし, kougakushi] (n) Bachelor of Engineering
工手[こうしゅ, koushu] (n) person engaged in public engineering works
建設業者[けんせつぎょうしゃ, kensetsugyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
弦材[げんざい, genzai] (n) civil engineering chord member
情報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] (n) {comp} computer science; information engineering
擁壁[ようへき, youheki] (n) retaining wall (civil engineering)
機械工学[きかいこうがく, kikaikougaku] (n) mechanical engineering
機械科[きかいか, kikaika] (n) course in (of) mechanical engineering
糸面取り[いとめんとり, itomentori] (n) light chamfering (engineering)
航空工学[こうくうこうがく, koukuukougaku] (n) aeronautical engineering
遺伝子工学[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n) genetic engineering
電工[でんこう, denkou] (n) electrician; electrical engineering
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n) electrical engineering
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering
定格[ていかく, teikaku] rated value (engineering)
工学[こうがく, kougaku] engineering
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工学[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering

*engineering* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม[n. exp.] (børisat thī) EN: engineering consulting firm FR: société de conseil en ingénierie [f]
จิตวิทยาวิศวกรรม[n. exp.] (jittawittha) EN: engineering psychology FR:
คณะวิศวกรรมศาสตร์[n. prop.] (Khana Witsa) EN: Faculty of Engineering FR:
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรม[n. exp.] (khanittasāt) EN: advanced engineering mathematics FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์[n. exp.] (khanittasāt) EN: engineering mathematics FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematics for electrical engineering FR:
กลศาสตร์วิศวกรรม[n. exp.] (konlasāt wi) EN: engineering mechanics FR:
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine) FR:
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ; ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์[n. exp.] (parinyā trī) EN: Bachelor of Engineering (B.Eng.) FR:
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า[n. exp.] (phākwichā w) EN: department of electrical engineering FR: département d'ingénierie électrique [m]
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (phākwichā w) EN: department of computer engineering FR: département d'ingénierie informatique [m]
พันธุวิศวกรรม[n.] (phanthuwits) EN: genetic engineering FR: ingénierie génétique [f]
โรงเรียนช่างกล[n. exp.] (rōngrīen ch) EN: school of engineering ; engineering school FR:
สาขาวิชาวิศวกรรม[n. exp.] (sākhā wichā) EN: industrial engineering FR:
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม[n. exp.] (sākhā wichā) EN: industrial engineering FR:
วิชาช่าง[n. exp.] (wichā chang) EN: engineering FR:
วิศวะ[n.] (witsawa) EN: engineering FR: ingénierie [f]
วิศวกรรม[n.] (witsawakam) EN: engineering FR: ingénierie [f] ; génie civil [m]
วิศวกรรมบัณฑิต[n. exp.] (witsawakam ) EN: bachelor of engineering FR:
วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (witsawakam ) EN: electrical engineering FR: ingénierie électrique [f]
วิศวกรรมการเกษตร[n. exp.] (witsawakam ) EN: agricultural engineering FR:
วิศวกรรมการกีฬา[n. exp.] (witsawakam ) EN: sport engineering FR:
วิศวกรรมการผลิต[n. exp.] (witsawakam ) EN: production engineering FR:
วิศวกรรมเคมี[n. exp.] (witsawakam ) EN: chemical engineering FR: ingénierie chimique [f] ; génie chimique [m]
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (witsawakam ) EN: computer engineering FR:
วิศวกรรมเครื่องกล[n. exp.] (witsawakam ) EN: mechanical engineering FR: ingénierie mécanique [f]
วิศวกรรมโลหการ[n. exp.] (witsawakam ) EN: metallurgical engineering FR:
วิศวกรรมศาสตร์[n.] (witsawakamm) EN: engineering FR: ingénierie [f]
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)[n. prop.] (Witsawakamm) EN: Bachelor of Engineering (B.Eng.) FR:
วิศวกรรมเหมืองแร่[n. exp.] (witsawakam ) EN: mining engineering FR:
วิศวกรรมนิวเคลียร์[n. exp.] (witsawakam ) EN: nuclear engineering FR:
วิศวกรรมปิโตรเลียม[n. exp.] (witsawakam ) EN: petroleum engineering FR:
วิศวกรรมสวนศาสตร์[n. exp.] (witsawakam ) EN: acoustical engineering ; acoustic engineering FR:
วิศวกรรมสื่อสาร[n. exp.] (witsawakam ) EN: communication engineering FR:
วิศวกรรมทางสังคม[n. exp.] (witsawakam ) EN: social engineering FR: ingénierie sociale
วิศวกรรมอุณหภาพ[n. exp.] (witsawakam ) EN: thermal engineering FR:
วิศวกรรมอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakam ) EN: industrial engineering FR: ingénierie industrielle [f]
วิศวกรรมยานยนต์[n. exp.] (witsawakam ) EN: automotive engineering FR: ingénierie automobile [f]
วิศวกรรมโยธา[n. exp.] (witsawakam ) EN: civil engineering FR: génie civil [m]

*engineering* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftfahrttechnik {f}aeronautical engineering; aeronautics
Apparatebau {m}apparatus engineering
Fahrzeugtechnik {f}automotive engineering
Kraftfahrzeugentwicklung {f}automotive engineering
Bodenbearbeitungstechnik {f}cultivation engineering
Verfahrenstechnik {f} [chem.]chemical engineering
Bauingenieurwesen {n}civil engineering
Bauwesen {n}civil engineering; architecture
Tiefbau {m}civil engineering
Schwachstromtechnik {f}communication engineering
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office
Regelungstechnik {f}controlling engineering; control engineering; control technology
Entsorgungstechnik {f}disposal technology; disposal engineering
Elektrotechnik {f}electrical engineering
Fassadenbau {m}facade engineering; façade engineering
Generalplanung {f}general engineering
Genmanipulation {f}genetic engineering
Starkstromtechnik {f}heavy current engineering
Hochbau {m}structural engineering
Krankenhaustechnik {f}hospital technology; hospital engineering
Wasserbau {m}hydraulic engineering; water engineering
Wirtschaftsingenieurwesen {n}Industrial Engineering with Business Studies
Anlagentechnik {f}installation engineering
Labor- und Prüftechnik {f}lab and test engineering
Anlagenbau {m}mechanical engineering and construction
Maschinenbau {m}mechanical engineering
Starkstromtechnik {f}power engineering
Kerntechnik {f}nuclear power engineering; nuclear technology
Anlagenbau {m}plant engineering; general plant construction
Anlagenbetriebstechnik {f}plant operations engineering
Feinwerktechnik {f}precision engineering; precision mechanics
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory
Sanitärtechnik {f}sanitary engineering
Softwaretechnik {f} [comp.]software engineering
Versorgungstechnik {f}supply engineering
Qualitätssteuerung {f}value engineering
Abfalltechnik {f}waste engineering
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company
biotechnisch {adj}bioengineering
Ingenieurwissenschaft {f}engineering science

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *engineering*
Back to top