ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*encyclopedia*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น encyclopedia, -encyclopedia-

*encyclopedia* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encyclopedia (n.) สารานุกรม See also: หนังสือที่รวมความรู้หลายสาขาวิชา
English-Thai: Nontri Dictionary
encyclopedia(n) สารานุกรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encyclopedia; encyclopaediaสารานุกรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encyclopediaสารานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สารานุกรม (n.) encyclopedia
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Volume 1 of an Encyclopedia Galactica.เล่มที่ 1 จากสารานุกรม แกแลคทิคะ
All right, let's Encyclopedia Brown this bitch.ก็ได้ ให้สารานุกรม ใส่เรื่องนี้ไปด้วย
You find anything? ­ This,uh,encyclopedia of spirits dates to the edo period.นี่สาราณุกรม รวมปีศาจตั้งแต่สมัยเอโดะ
A career criminal with a record like his, he's gotta be an encyclopedia of intel on tons of other cases.กับประวัติอาชญากรรมอย่างเขา เขาต้องเป็นขุมข้อมูลความคิด ของอาชญากรรายอื่นด้วย
Except for the encyclopedias, but...ยืมได้ทุกเล่มเลย ยกเว้นพวกสารานุกรม...
I read the entire encyclopedia of pottery.สารานุกรมเกี่ยวกับการปั้นหม้อมาเต็มที่เลย
You know, they're compelled to record staggering quantities of information-- phone books, encyclopedias, the entire Sunday "New York Times."พวกเขาจะบันทึกภาพ สะสมข้อมูลเ้ข้าไปในปริมาณมาก-- สมุดโทรศัพท์ สารานุกรม
Walking encyclopedia of the creepy and the crawly.สารานุกรมของสิ่งน่ากลัวที่เดินได้
Did you sell any encyclopedias today?วันนี้ขายสารานุกรมได้กี่เล่ม?
If you can crack 'em, they're the encyclopedias of Haven.ถ้าคุณสามารถถอดรหัสมัน พวกเขาก็คือ สารานุกรมของเฮเวน
I know Bobby's got a Grecian encyclopedia of weird in here.ฉันรู้ว่าบ๊อบบี้มี สารานุกรมเรื่องแปลกกรีก
It's like an encyclopedia of mythical creatures.มันก็เหมือนสารานุกรมของ สัตว์ในตำนาน

*encyclopedia* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大一统志[dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大一统志 / 大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
大元大一统志[Dà Yuán dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大元大一统志 / 大元大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
中国大百科全书出版社[Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, 中国大百科全书出版社 / 中國大百科全書出版社] Encyclopedia of China Publishing House
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
太平御览[Tài píng yù lǎn, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄩˋ ㄌㄢˇ, 太平御览 / 太平御覽] Imperial Readings of the Taiping Era, general Song dynasty encyclopedia compiled during 977-983 under Li Fan 李昉, 1000 scrolls
百科全书[bǎi kē quán shū, ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ, 百科全书 / 百科全書] encyclopedia

*encyclopedia* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィキペディア[, uikipedeia] (n) Wikipedia (free online encyclopedia)
エンサイクロペディア[, ensaikuropedeia] (n) encyclopedia
事典[じてん(P);ことてん, jiten (P); kototen] (n) cyclopedia; encyclopedia; (P)
図鑑[ずかん, zukan] (n) illustrated reference book; illustrated encyclopedia (esp. for children); picture book; (P)
大全[たいぜん, taizen] (n) encyclopedia; complete works
大百科[だいひゃっか, daihyakka] (n) (See 百科・2) large encyclopedia
大鑑[たいかん, taikan] (n) encyclopedia
生き字引き;生き字引;生字引[いきじびき, ikijibiki] (n) walking dictionary or encyclopedia
百科[ひゃっか, hyakka] (n) (1) many objects (for study); (2) (abbr) (See 百科事典) encyclopedia; encyclopaedia
百科事典(P);百科辞典(P)[ひゃっかじてん, hyakkajiten] (n) encyclopedia; encyclopaedia; (P)
百科辞書[ひゃっかじしょ, hyakkajisho] (n) (See 百科事典) encyclopedia (encyclopaedia)
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
百科事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] encyclopedia

*encyclopedia* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สารานุกรม[n.] (sārānukrom) EN: encyclopedia ; encyclopaedia FR: encyclopédie [f]
สารานุกรมพืช[n. exp.] (sārānukrom ) EN: encyclopedia of plants FR: encyclopédie des plantes [f]
สารานุกรมเสรี[n. exp.] (sārānukrom ) EN: free encyclopedia FR: encyclopédie libre [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *encyclopedia*
Back to top