ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*embellishing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น embellishing, -embellishing-

*embellishing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embellishing (adj.) ที่ใช้ประดับ See also: สำหรับประดับ, เพื่อตกแต่ง, ซึ่งใช้ในการตกแต่ง Syn. decorative
English-Thai: HOPE Dictionary
embellishingvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *embellishing*
Back to top