ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*durian*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น durian, -durian-

*durian* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
durian (n.) ทุเรียน
English-Thai: HOPE Dictionary
durian(ดิว'เรียน) n. ผลทุเรียน,ต้นทุเรียน, Syn. durion
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Durianทุเรียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำปั่น (n.) species of durian
ทุเรียน (n.) durian

*durian* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
榴梿[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, 榴梿 / 榴槤] durian (esp. Durio zibethinus); durian fruit; also written 榴蓮|榴莲
榴梿果[liú lián guǒ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄛˇ, 榴梿果 / 榴槤果] durian fruit; also written 榴蓮果|榴莲果
榴莲[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, 榴莲 / 榴蓮] durian (esp. Durio zibethinus); durian fruit; also written 榴槤|榴梿
榴莲果[liú lián guǒ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄛˇ, 榴莲果 / 榴蓮果] durian fruit; also written 榴槤果|榴梿果

*durian* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドリアン[, dorian] (n) (1) durian (fruit); (2) Dorian (mode, column); (P)

*durian* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้ามนำทุเรียนเข้ามาในโรงแรม[xp] (hām nam thu) EN: Durian not allowed in the hotel FR: Ne pas apporter de durian dans les chambres
ห้ามนำทุเรียนขึ้น...[xp] (hām nam thu) EN: No durians ; durian prohibited FR: pas de durian à bord de …
กำปั่น[n.] (kampan) EN: Kampan Durian FR: [variété de durian]
หมอนทอง[n.] (mønthøng) EN: Monthong =  ; [variety of Thai durian] FR:
ทุเรียน[n.] (thurīen) EN: durian FR: durian [m] ; dourian [m] ; durion [m]
ทุเรียนแช่เย็น[n. exp.] (thurīen cha) EN: frozen durians FR:
ทุเรียนเขียว[n. exp.] (thurīen khī) EN: berserah ; green durian ; tuan mek hijau FR:
ทุเรียนกระดุม[n. exp.] (thurīen kra) EN: [species of durian] FR:
ทุเรียนกวน[n. exp.] (thurīen kūa) EN: preserved durian jam FR:
ทุเรียนหมอนทอง[n. exp.] (thurīen Møn) EN: durian Mon Thong FR:
ทุเรียนมูซังคิง[n. exp.] (thurīen Mus) EN: Musang King durian FR:
ต้นทุเรียน[n. exp.] (ton thurīen) EN: FR: durian [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *durian*
Back to top