ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dissonantly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dissonantly, -dissonantly-

*dissonantly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissonantly (adj.) อย่างไม่กลมกลืนกัน See also: อย่างไม่ประสานกัน

*dissonantly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dissonant {adv}dissonantly
abweichend {adv}dissonantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dissonantly*
Back to top