ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*discussant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น discussant, -discussant-

*discussant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discussant (n.) ผู้ร่วมอภิปราย See also: สมาชิกในกลุ่มผู้อภิปราย Syn. participants
English-Thai: HOPE Dictionary
discussant(ดิสคัส'เซินทฺ) n. ผู้อภิปราย,ผู้ร่วมการอภิปราย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *discussant*
Back to top