ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cut out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cut out, -cut out-

*cut out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be cut out for (phrv.) เหมาะสมสำหรับ See also: สมควรกับ
be cut out to be (phrv.) เหมาะที่จะเป็น See also: สมควรจะเป็น
cut out (phrv.) ตัดออก Syn. clip out
cut out (phrv.) ตัดให้เข้ารูป
cut out (phrv.) ตัดประโยคหรือคำพูดออก Syn. miss out
cut out (phrv.) เลิกทำ (คำไม่เป็นทางการ)
cut out (phrv.) ไม่ให้เข้าร่วม Syn. cut off
cut out (phrv.) คัดออกมา See also: คัดสรร Syn. cull out
cut out (phrv.) แทนที่ (ความรักหรือธุรกิจ)
cut out (phrv.) หยุดทำงาน (เครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์) See also: ไม่ทำงาน Syn. conk out
cut out (phrv.) ไปเร็วกว่า (คำไม่เป็นทางการ)
cut out (phrv.) (รถยนต์) แล่นตัดออกไปอย่างเร็ว
cut out (phrv.) ดับไฟ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตัดไฟ Syn. clear out, light out
cut out the dead wood (idm.) ตัดส่วนที่ไร้ประโยชน์ออก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cut Outคัทเอาท์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดับเครื่องยนตร์ (v.) cut out an engine See also: switch off an engine, stop the motor Syn. ดับเครื่อง
ตัด (v.) cut out See also: tailor Syn. ตัดเย็บ
ตัดเย็บ (v.) cut out See also: tailor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You certainly have your work cut out as mistress of Manderley.เเต่หน้าที่การงานของเธอไม่เหมาะ จะเป็นนายหญิงของเเมนเดอเลย์เเน่
In fact, I used to go out of my way to prove my mother wrong, that I wasn't cut out to be the best anything, I could only be me.ที่จริงแล้ว ฉันมักจะออกนอกเส้นทางของตัวเองเสมอ เพื่อพิสูจน์ว่าแม่ของฉันผิด ว่าฉันไม่ใช่คนที่เกิดมายอดเยี่ยม ในเรื่องอะไรสักอย่าง ฉันก็เป็นได้แค่ตัวฉันเอง
It was nothing, I found the cable cut out back.เล็กน้อยน่า แค่สายขาด
Looks like I've got my work cut out for me.ดูเหมือนว่าฉันจะมีงานหนักรออยู่สินะ
Oh, my personal favourite - and had their entrails cut out and burned!-โอ้! ส่วนตัวผมชอบแบบ แล่เป็นชิ้นๆแล้วเผา !
See, we cut out girls' pictures from the yearbook, and then we wrote comments.เห็นมั๊ย ! เราตัดรูปผู้หญิงทุกคนมาจากหนังสือรุ่น แล้วเราก็เขียนคำบรรยายลงไป
They dragged him into the desert, cut out his tongue,พวกมันลากเข้าไปในทะเลทราย/N ตัดลิ้นออก
Then follow me, I know a shortcut out of here.งั้นตามข้ามา ข้ารู้ทางลัดออกจากที่นี่
You know, why don't you cut out all the riddles, Snowflake, and just give it to us straight.ฉันว่า ทำไมนายไม่เลิกพูดเป็นปริศนา แล้วบอกพวกเรามา ตรงๆ เลยล่ะ
I'm not cut out for love and diet.ชีวิตของฉันคงไม่มีวัน ที่จะมีความรัก หรือแม้แต่ลดน้ำหนักได้
I didn't mean to cut out on my bill.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะไม่จ่ายบิลนะคะ
He cut out his own heart to save her. To save japan.เขาควักหัวใจเขา เพื่อช่วยเธอ

*cut out* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, 裁] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment
裁剪[cái jiǎn, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢˇ, 裁剪] cut out

*cut out* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
出来上がり[できあがり, dekiagari] (n) finish; completion; ready; made for; cut out; (P)
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r,vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate
切り抜く;切抜く[きりぬく, kirinuku] (v5k,vt) to cut out; to clip from; to extract
切り窓[きりまど, kirimado] (n) windows cut out of a wall
切り除ける[きりのける, kirinokeru] (v1) to cut off; to cut out
切除[せつじょ, setsujo] (n,vs) cut off; cut out; ablation
向いている[むいている, muiteiru] (exp,v1) to be cut out for (e.g. a job); to be suited (to)
裁ち出す[たちだす, tachidasu] (v5s) to cut out (a dress) from cloth

*cut out* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลุ[v.] (chalu) EN: perforate ; cut out ; carve ; chase FR: chantourner
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge ; sever ; prune FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ตัดเย็บ[v.] (tatyep) EN: cut out FR:

*cut out* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdrehung {f}cut out; wheel tread

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cut out*
Back to top