ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*consist of*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น consist of, -consist of-

*consist of* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consist of (phrv.) ประกอบด้วย Syn. compose of, comprise of, consist in, inhere in
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มี (v.) consist of See also: comprise, contain, include, Syn. ประกอบด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first part of the exam will consist of two pairs of slides.ข้อสอบส่วนแรกจะมีภาพสไลด์ 2 คู่
Our judges consist of long-time leaders in the Korean dance sports...คณะกรรมการประกอบด้วยผู้นำอันยาวนาน แห่งการกีฬาลีลาสเกาหลี... .
"an evening with morgan" will consist of three acts.งานนี้จะแบ่งเป็น 3 องก์
From now on, your privileges consist of bread, water and school.ตั้งแต่นี้ไปลูกจะได้สิทธิพิเศษแค่ขนมปัง น้ำและโรงเรียน
Bet he didn't know his afterlife was going to consist of being dissected and analyzed, like what he really is... just a mere mass of chemicals.ใช่แ่ต่พนันกันได้เลย เขาไม่มีทางรู้ถึงชาติหน้า ที่เขาถูกนำไปแสดง และุถูกวิเคราะห์ ในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆ ก็คือ เป็นเพียงแค่วัตถุเคมีตัวหนึ่ง
The problems of the world consist of more than finding your missing boyfriend.ปัญหาที่ฉันมีสำคัญมากกว่า การตามหาแฟนของเธอนะ
So the particulates embedded in his tooth consist of kerosene and ethylene glycol-- it's jet fuel.อนุภาคที่ฝังตัวอยู่ในฟันของเขา ประกอบด้วยเคโรซีน และเอธีลีน ไกลคอย มันเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องบิน
What exactly did your job in Paris consist of?และอะไรเป็นงานหลัก ที่คุณทำให้กับเทรดสโตน?

*consist of* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
成り立つ(P);成立つ[なりたつ, naritatsu] (v5t,vi,vt) (1) to consist of; to be made up of; to be composed of; (2) to be practical (logical, feasible, viable); to be concluded; to hold true; (P)
成る(P);為る[なる, naru] (v5r,vi) (1) (uk) to become; to get; to grow; to be; to reach; to attain; (2) to result in; to prove to be; (3) to consist of; to be composed of; (4) to succeed; to be complete; (5) to change into; to be exchanged for; (6) (See 成り済ます) to play a role; (7) to be promoted (shogi); (v5r) (8) (hon) (as お+masu-stem+になる, ご+noun+になる, etc.) to do ...; (P)

*consist of* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มี[v.] (mī) EN: consist of ; comprise ; contain ; include FR: compter ; comprendre ; contenir ; inclure
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: be composed (of) ; consist of ; comprise ; made up of FR: être composé de ; être constitué de ; être formé de
ประกอบด้วย[v.] (prakøp dūay) EN: be composed of ; consist of ; comprise ; made up of ; feature FR: être composé de ; se composer de ; être constitué de ; être formé de ; consister en ; comprendre
รวมทั้ง[v.] (rūamthang) EN: nclude ; consist of ; comprise ; incorporate ; involve ; embrace FR: inclure ; comprendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *consist of*
Back to top